economisch

In de economie verwijst aanbod naar de hoeveelheid van een product die op een bepaald tijdstip op een bepaalde prijs op de markt te koop is voor verkoop. In tegenstelling tot de vraag, verwijst aanbod naar de bereidheid van een verkoper om de opgegeven hoeveelheid van een product binnen een bepaalde prijs en tijd te verkopen

De volgende punten markeren de zes belangrijkste functies van geld. Functie # 1. A Medium of Exchange: Het enige alternatief voor het gebruik van geld is om terug te gaan naar het ruilsysteem. Als ruilsysteem zou het ruilsysteem tegenwoordig echter zeer onuitvoerbaar zijn. Als de bakker die de groenteboer van brood voorzag, bijvoorbeeld moest betalen in uien en wortelen, vindt hij dit voedsel misschien niet lekker of heeft hij voldoende voorraden

Alles wat u moet weten over taakontwerp. Taakontwerp is het proces van het organiseren van werk in de taken die nodig zijn om een ​​specifieke taak uit te voeren. Taakontwerp omvat de bewuste inspanningen om taken, plichten en verantwoordelijkheden te organiseren in een werkeenheid om bepaalde doelstellingen te bereiken. Ee

De volgende punten markeren de zeven hoofdfuncties van de RBI. De functies zijn: 1. Monopolie van Note Issue 2. Banker's Bank 3. Bankier van de overheid 4. Beheerder van Credit 5. Exchange Management en Control 6. Diverse functies 7. Promotie- en ontwikkelingsfuncties. Functie # 1. Monopoly van Note Issue: Net als elke andere centrale bank fungeert het RBI als enige valuta-autoriteit van het land

De komende discussie zal u informeren over het verschil tussen publiek goed en privégoed. Een puur publiek goed is een goed of een dienst die tegelijkertijd door iedereen kan worden geconsumeerd en waarvan niemand kan worden uitgesloten. Een puur publiek goed is er een waarvan consumptie geen heropleving is en waarvan het onmogelijk is om een ​​consument uit te sluiten. Zui

Betekenis: "Statistieken", dat vaak een woord wordt gebruikt, is afgeleid van het Latijnse woord 'Status' dat een groep getallen of cijfers betekent; die vertegenwoordigen enige informatie over ons menselijk belang. We vinden statistieken in het dagelijks leven, zoals in boeken of andere informatiebladen of tv of kranten

In dit artikel zullen we het hebben over de vraag: - 1. Betekenis van de vraag 2. Wetten van de vraag 3. De vraagfunctie 4. Verschuivingen. Betekenis van de vraag : In de traditionele economie wordt er vaak van uitgegaan dat de enige factor die de hoeveelheid gekochte goederen of diensten beïnvloedt, de prijs is.

In dit artikel bespreken we: - 1. Inleiding tot de Markowitz-theorie 2. Veronderstellingen van de Markowitz-theorie 3. Diversificatie 4. Dominantiecriteria 5. Risicometing. Inhoud: Inleiding tot de Markowitz-theorie Veronderstellingen van Markowitz-theorie Diversificatie van Markowitz-theorie Criteria van dominantie Meting van risico 1

Een organisatie wordt geconfronteerd met verschillende interne en externe risico's, zoals hevige concurrentie, falen van technologie, arbeidsonrust, inflatie, recessie en verandering in overheidswetten. Daarom worden de meeste zakelijke beslissingen van een organisatie genomen onder de voorwaarden van risico en onzekerheid

Theorie van demografische transitie is een theorie die licht werpt op veranderingen in geboortecijfer en sterftecijfer en bijgevolg op de groeisnelheid van de bevolking. Samen met de economische ontwikkeling zijn de tendensen van geboortecijfer en sterftecijfer verschillend. Hierdoor is de groeisnelheid van de bevolking ook anders

In dit artikel bespreken we de beginselen van belastingheffing. De belangrijkste bron van overheidsinkomsten is belasting. Een belasting is een verplichte betaling door particulieren en bedrijven aan de overheid op basis van bepaalde gevestigde regels of criteria zoals verdiende inkomsten, eigendom van onroerend goed, gemaakte kapitaalwinsten of uitgaven (uitgegeven geld) voor binnenlandse en geïmporteerde artikelen.

Alles wat u moet weten over de rol van ondernemers in economische ontwikkeling. Economische ontwikkeling betekent in wezen een proces van opwaartse verandering waarbij het reële inkomen per hoofd van een land gedurende een bepaalde periode toeneemt. Ondernemer speelt een cruciale rol in de economische ontwikkeling.

Hier is een term paper over 'High Powered Money' speciaal geschreven voor school- en bankstudenten. Term Paper # 1. High Powered Money: Krachtig geld of krachtig geld verwijst naar die valuta die is uitgegeven door de Government and Reserve Bank of India. Een deel van deze valuta wordt samen met het publiek bewaard, terwijl de rest wordt bewaard als fondsen in Reserve Bank

In dit artikel bespreken we: - 1. Betekenis van indexnummers 2. Kenmerken van indexnummers 3. Stappen of problemen bij de constructie 4. Constructie van prijsindexnummers (formule en voorbeelden) 5. Moeilijkheden bij het meten van waardeveranderingen van Geld 6. Typen indexnummers 7. Belang 8. Beperkingen

Internationale economie houdt zich bezig met de economische activiteiten van verschillende landen en hun gevolgen. Met andere woorden, internationale economie is een gebied dat zich bezighoudt met economische interacties van landen en het effect van internationale kwesties op de wereldwijde economische activiteit

De belangrijkste kenmerken van monopolistische concurrentie zijn: 1. Groot aantal kopers en verkopers: Er zijn een groot aantal bedrijven, maar niet zo groot als bij perfecte concurrentie. Dat betekent dat elk bedrijf zijn prijs-outputbeleid tot op zekere hoogte kan beheersen. Aangenomen wordt dat een prijs-outputbeleid van een bedrijf geen reactie van andere bedrijven krijgt, wat betekent dat elk bedrijf het onafhankelijke prijsbeleid volgt

Laten we leren over de Keynes 'Theory of Employment. Keynes 'theorie van de werkgelegenheid: het concept van effectieve vraag : Volgens classicisten zal er altijd volledige werkgelegenheid zijn in een vrije kapitalistische bedrijfseconomie vanwege de werking van Say's Law en loon-prijsflexibiliteit

De Rybczynski-stelling (RT) zegt dat als de middelen van sommige hulpbronnen toenemen, de industrie die deze resource het meest intensief gebruikt, zijn output zal verhogen, terwijl de andere industrie zijn output zal verminderen. De relatieve factorintensiteit wordt gemeten door de verhouding van factorgebruik in elke branche

Een centrale bank is de primaire bron van geldhoeveelheid in een economie door valutacirculatie. Het zorgt voor de beschikbaarheid van valuta voor het voldoen aan de transactiebehoeften van een economie en het faciliteren van verschillende economische activiteiten, zoals productie, distributie en consumptie

Enkele basisbegrippen van economie zijn als volgt: Economie Concept # 1. Waarde: Gewoonlijk houdt het begrip waarde verband met het begrip nut. Nut is de behoefte aan bevredigende kwaliteit van een ding wanneer we het gebruiken of consumeren. Nut is dus de gebruikswaarde van een product. Water lest bijvoorbeeld onze dorst

In dit artikel bespreken we de Engel-curve voor individuele en groep consumenten. De Engel-curve, genoemd naar de Duitse statisticus Ernst Engel (1821-96), is een relatie tussen de vraag naar een goed en de inkomsten van zijn kopers, de eerste afhankelijk van de laatste. De Engel-curve van een individuele consument kan worden verkregen bij zijn ICC

Enkele van de belangrijkste rollen van de landbouw in de economische ontwikkeling van een land zijn: De agrarische sector speelt een strategische rol in het proces van economische ontwikkeling van een land. Het heeft al een belangrijke bijdrage geleverd aan de economische welvaart van geavanceerde landen en zijn rol in de economische ontwikkeling van minder ontwikkelde landen is van vitaal belang

Inflatie wordt beschouwd als een complexe situatie voor een economie. Als de inflatie een gematigd tarief overschrijdt, kan dit rampzalige situaties voor een economie veroorzaken; daarom moet het onder controle zijn. Het is niet eenvoudig om inflatie te beheersen met behulp van een bepaalde maatregel of instrument

Hier is een lijst van zeven hoofdtypen van werkloosheid waargenomen in de huidige wereld. Type # 1. Wrijving: Dergelijke werkloosheid bestaat altijd in bijna elke economie. Dit soort werkloosheid ontstaat door de normale werking van de economie. Zoals John Beardshaw terecht heeft gezegd: "Het is onvermijdelijk in een zich ontwikkelende economie dat mensen van tijd tot tijd van baan veranderen en misschien enkele weken werkloos zijn terwijl ze wachten op de volgende baan

In dit artikel bespreken we: - 1. Betekenis van het monetaire beleid 2. Doelstellingen van het monetaire beleid 3. Ultieme versus tussentijdse doelen 4. Beperkte reikwijdte 5. Rol in ontwikkelingslanden 6. Rol bij het bevorderen van snellere economische groei 7. Doelstellingen. Betekenis van monetair beleid: Het monetaire beleid houdt zich bezig met de veranderingen in het aanbod van geld en krediet

Alles wat u moet weten over de theorieën van ondernemerschap. Het is een universeel feit dat ondernemerschap een belangrijke factor is in de economische ontwikkeling. Een ondernemer is de risicodrager en werkt onder onzekerheid. Maar economen hebben geen pogingen gedaan om de systematische theorie van ondernemerschap te formuleren.

Perfecte concurrentie verwijst naar een marktsituatie waar er een groot aantal kopers en verkopers zijn die in homogene producten handelen. Bovendien zijn er bij perfecte concurrentie geen wettelijke, sociale of technologische belemmeringen voor de toegang of het vertrek van organisaties. In perfecte concurrentie zijn verkopers en kopers volledig op de hoogte van de huidige marktprijs van een product

De mobiliteit van mannen en materiaal door de lucht wordt luchttransport genoemd. Het is het snelste vervoermiddel. Het is erg handig voor lange afstanden en bespaart tijd. Het parlement keurde de Air Transport Corporation Act goed in 1953, op grond waarvan de Indian Airlines Corporation binnenlandse diensten zou verlenen en Air India externe diensten zou verlenen

Laten we een diepgaande studie maken van arbeid in de economie: - 1. Betekenis van arbeid 2. Definitie van arbeid 3. Soorten 4. Belang. Betekenis van arbeid : In eenvoudige betekenis met 'arbeid' bedoelen we het werk dat wordt gedaan door harde handenarbeid, meestal werk dat wordt gedaan door ongeschoolde werknemers

Voordelen en nadelen van watertransport zijn als volgt: voordelen: 1. Minder onderhoudskosten: De onderhoudskosten voor vervoer per spoor en over de weg zijn vrij hoog, maar de onderhoudskosten voor watertransport zijn aanzienlijk lager. 2. goedkoop: Het transportkanaal is vrij goedkoop in vergelijking met spoor- en wegtransport

Tekortfinanciering: betekenis, effecten en voordelen! Betekenis van tekortfinanciering: Tekortfinanciering in geavanceerde landen wordt gebruikt om een ​​overschot aan uitgaven te betekenen - de kloof wordt gedekt door leningen van het publiek door de verkoop van obligaties en door het creëren van nieuw geld. In

In dit artikel zullen we het hebben over de handelscyclus: - 1. Betekenis van de handelscyclus 2. Kenmerken van een handelscyclus 3. Fasen 4. Theorieën. Betekenis van handelscyclus: Een handelscyclus verwijst naar schommelingen in economische activiteiten, met name in werkgelegenheid, productie en inkomen, prijzen, winsten enz.

De volgende punten belichten de vier belangrijkste methoden die worden gebruikt voor het meten van de elasticiteit van de vraag. De methoden zijn: - 1. De percentagemethode 2. De puntmethode 3. De boogmethode 4. Totale kostenmethode. 1. De percentagemethode: De prijselasticiteit van de vraag wordt gemeten aan de hand van de coëfficiënt (E p ).

Laten we een grondige studie maken van Markt voor een artikel: - 1. Betekenis van markt 2. Definitie van markt 3. Kenmerken. Betekenis van de markt : In de volksmond wordt met markt een plaats bedoeld waar goederen worden gekocht en verkocht tegen retail- of groothandelsprijzen. Zo wordt een marktplaats beschouwd als een plaats die bestaat uit een aantal grote en kleine winkels, kraampjes en zelfs venters die verschillende soorten goederen verkopen

Alles wat u moet weten over de basis van marktsegmentatie. Marktsegmentatie is gebaseerd op de veronderstelling dat alle potentiële klanten niet identiek zijn en dat het bedrijf hun behoeften moet aanpakken met een geschikt product, andere marketingstrategieën of zich op slechts één enkel segment moet concentreren en de strategie dienovereenkomstig moet aanpassen. Ma

Alles wat u moet weten over de evolutie van HRM (human resource management.) Evolutie van HRM in de loop van de tijd is belangrijk voor het begrijpen van de filosofie, functies en praktijken van HRM die in verschillende situaties worden gevolgd, zodat relevante HRM-praktijken worden ontwikkeld in de huidige situatie

Alles wat u moet weten over trainingsmethoden op het werk. Door de jaren heen zijn een aantal trainingsmethoden en -technieken ontwikkeld om aan bepaalde specifieke behoeften te voldoen. On-the-job training verwijst naar de methoden die op de werkplek worden gebruikt, terwijl de werknemer daadwerkelijk aan het werk is

Kruiselasticiteit van de vraag: definities, typen en meting van kruiselasticiteit van de vraag! Het is de verhouding tussen evenredige verandering in de gevraagde hoeveelheid van Y en een gegeven evenredige verandering in de prijs van de gerelateerde grondstof X. Het is een maat voor relatieve verandering in de gevraagde hoeveelheid van een artikel als gevolg van een verandering in de prijs van zijn vervanger / aanvulling

In dit artikel bespreken we de reikwijdte en aard van economie. Economen verschillen van mening over de reikwijdte van de economie. De reikwijdte van de economie is een breed onderwerp en omvat niet alleen het onderwerp, maar ook verschillende andere dingen, zoals het wetenschappelijke karakter, het vermogen om waardeoordelen uit te spreken en oplossingen voor praktische problemen voor te stellen

In dit artikel zullen we de relatie tussen vraagfunctie en vraagcurve voor een goed bespreken. Vraagcurve is een relatie tussen de prijs en de gevraagde hoeveelheid van een goed. Het belangrijkste punt van deze relatie is dat "andere dingen" hetzelfde blijven, als de prijs van een goed stijgt of daalt, de gevraagde hoeveelheid respectievelijk daalt of stijgt