economisch

De mate van responsiviteit van de vraag met prijsverandering is niet altijd hetzelfde. De vraag naar een product kan elastisch of niet-elastisch zijn, afhankelijk van de mate waarin de vraag verandert ten opzichte van de prijsverandering van een product. Elastische vraag is die wanneer de reactie van de vraag groter is met een kleine evenredige verandering in de prijs

Gedurende de laatste drie eeuwen hebben zich verschillende soorten banken ontwikkeld. Elk type is meestal gespecialiseerd in een bepaald soort bedrijf. We kunnen daarom de verschillende banken onderscheiden op basis van de functies die ze uitvoeren. Soorten banken: ze worden hieronder gegeven: 1. Commerciële banken: Deze banken spelen de belangrijkste rol in de moderne economische organisatie.

Bedrijfscycli worden gekenmerkt door een boom in één periode en ineenstorting in de daaropvolgende periode in de economische activiteiten van een land. Deze schommelingen in de economische activiteiten worden fasen van bedrijfscycli genoemd. De schommelingen worden vergeleken met eb en vloed. De opwaartse en neerwaartse schommelingen in de cumulatieve economische grootten van een land vertonen variaties in verschillende economische activiteiten in termen van productie, investeringen, werkgelegenheid, kredieten, prijzen en lonen.

Energie is een van de belangrijkste componenten van economische infrastructuur. Het is de basisinput die nodig is om de economische groei te ondersteunen. Er is een direct verband tussen het niveau van economische ontwikkeling en het energieverbruik per hoofd van de bevolking. Simpel gezegd, meer ontwikkeld een land, hoger is het energieverbruik per hoofd van de bevolking en vice versa

In dit artikel bespreken we de prijselasticiteit van de vraag, uitgelegd met behulp van geschikte diagrammen. In 1890 ontwikkelde Alfred Marshall, de grote neoklassieke econoom, een speciale maat voor de reactie van een variabele, zoals de gevraagde hoeveelheid, om te veranderen in een andere variabele, zoals de prijs

Geld: nuttige opmerkingen over de evolutie van geld! Noodzaak om de uitwisseling van goederen te vergemakkelijken leidde tot de evolutie van het geld. In het kort, de evolutie van geld was voornamelijk via goederengeld, metaalgeld, papiergeld en bankgeld. Geld is de belangrijkste uitvinding van de moderne tijd

Commerciële bank: definitie, functie, kredietcreatie en belangrijkheden! Betekenis van handelsbanken : Een handelsbank is een financiële instelling die de functie van deposito's van het grote publiek aanvaardt en leningen verstrekt voor investeringen met als doel winst te maken. In feite zijn commerciële banken, zoals hun naam al doet vermoeden, winstzoekende instellingen, dwz zij doen bankzaken om winst te maken. O

Commerciële banken zijn de belangrijkste componenten van het hele banksysteem. Een commerciële bank is een op winst gebaseerde financiële instelling die leningen verstrekt, deposito's accepteert en andere financiële diensten aanbiedt, zoals roodstand en elektronische overdracht van middelen. Volgens Culbertson, "Commerciële banken zijn de instellingen die op korte termijn een verbod op bedrijven uitbrengen en tegelijkertijd geld creëren."

In de economie zijn de termen verandering in gevraagde hoeveelheid en verandering in vraag twee verschillende concepten. Verandering in gevraagde hoeveelheid verwijst naar verandering in de gekochte hoeveelheid als gevolg van verhoging of verlaging van de prijs van een product. In een dergelijk geval is het onjuist om te zeggen dat de vraag toeneemt of afneemt, het is eerder een toename of afname van de gevraagde hoeveelheid

Een organisatie heeft verschillende opties voor het selecteren van een prijsmethode. Prijzen zijn gebaseerd op drie dimensies: kosten, vraag en concurrentie. De organisatie kan alle dimensies of combinaties van dimensies gebruiken om de prijs van een product in te stellen. Afbeelding 4 toont verschillende prijsmethoden: De verschillende prijsmethoden (figuur 4) worden hieronder besproken; Op kosten gebaseerde prijzen : Op kosten gebaseerde prijsstelling verwijst naar een prijsmethode waarbij een bepaald percentage van de gewenste winstmarges wordt toegevoegd aan de kosten van het product om de

Oligopolie als marktstructuur verschilt duidelijk van andere marktvormen. De belangrijkste kenmerken ervan worden als volgt besproken: 1. Onderlinge afhankelijkheid: Het belangrijkste kenmerk van oligopolie is de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende bedrijven in de besluitvorming. Dit feit wordt erkend door alle bedrijven in een oligopolistische industrie

Laten we de betekenis, definitie, soorten en productiefactoren grondig bestuderen. Betekenis van productie : Aangezien het primaire doel van economische activiteit is om nut voor individuen te produceren, tellen we als productie gedurende een periode alle activiteit die ofwel nut creëert tijdens de periode of die het vermogen van de samenleving vergroot om nut in de toekomst te creëren.

Inflatie en werkloosheid zijn de twee meest besproken woorden in de hedendaagse samenleving. Deze twee zijn de grote problemen die alle economieën teisteren. Bijna iedereen is er zeker van dat hij weet wat inflatie precies is, maar het blijft een bron van grote verwarring omdat het moeilijk is om het ondubbelzinnig te definiëren.

In dit artikel zullen we bespreken over: - 1. Inleiding tot de wet van de vraag 2. Veronderstellingen van de wet van de vraag 3. Uitzonderingen. Inleiding tot de wet van de vraag : De wet van vraag drukt een verband uit tussen de gevraagde hoeveelheid en de prijs ervan. Het kan in de woorden van Marshall worden gedefinieerd als "het gevraagde bedrag neemt toe met een prijsdaling en neemt af met een prijsstijging"

De belangrijkste uitdaging om de vraag te voorspellen is het selecteren van een effectieve techniek. Er is geen specifieke methode waarmee organisaties in de toekomst kunnen anticiperen op risico's en onzekerheden. Over het algemeen zijn er twee benaderingen van vraagvoorspelling. De eerste benadering omvat het voorspellen van de vraag door informatie te verzamelen over het koopgedrag van consumenten van experts of door enquêtes uit te voeren.

In dit artikel bespreken we: - 1. Definitie van collectieve onderhandelingen 2. Vormen van collectieve onderhandelingen 3. Essentiële voorwaarden vooraf 4. Hoofdkenmerken 5. Middelen; 6. Componenten 7. Theorieën 8. Belang 9. Belemmeringen 10. Toepassingsgebied 11. Regeringsbeleid 12. Voordelen 13. Nadelen.

Laten we een diepgaande studie maken van perfecte concurrentie in een markt: - 1. Betekenis en definitie van perfecte competitie 2. Kenmerken van perfecte competitie. Betekenis en definitie van perfecte competitie : Een perfecte concurrentiemarkt is dat soort markt waarin het aantal kopers en verkopers erg groot is, allen bezig zijn met het kopen en verkopen van een homogeen product zonder kunstmatige beperkingen en tegelijkertijd perfecte kennis van de markt bezitten

Betekenis van elasticiteit van de vraag: De vraag breidt zich respectievelijk uit met een daling of prijsstijging. Deze kwaliteit van de vraag waardoor deze verandert (stijgt of daalt) wanneer de prijs verandert (daalt of stijgt) wordt Elasticiteit van de vraag genoemd. "De elasticiteit (of responsiviteit) van de vraag in een markt is groot of klein naarmate het gevraagde bedrag veel of weinig toeneemt voor een gegeven prijsdaling, en veel of weinig afneemt voor een gegeven prijsstijging"

Fiscaal beleid moet worden ontworpen om op twee manieren te worden uitgevoerd: door investeringen in openbare en particuliere ondernemingen uit te breiden en door middelen van sociaal minder wenselijke naar meer wenselijke investeringskanalen te verleggen. Het doel van het fiscale beleid is om de toestand van volledige werkgelegenheid en economische stabiliteit te handhaven en de groei te stabiliseren

1. Primaire gegevens : Dit zijn de gegevens die worden verzameld uit enkele primaire bronnen, dwz een bron van oorsprong waar de gegevens worden gegenereerd. Deze worden voor het eerst verzameld door een onderzoeker of een bureau voor statistische analyse. "Gegevens die oorspronkelijk voor een bepaald doel zijn verzameld, worden primaire gegevens genoemd

Wet van terugkeer naar schaal: definitie, verklaring en zijn typen! Op de lange termijn zijn alle productiefactoren variabel. Er is geen factor vastgesteld. Dienovereenkomstig kan de productieschaal worden gewijzigd door de hoeveelheid van alle productiefactoren te wijzigen. Definitie : "De term keert terug naar schaal verwijst naar de veranderingen in output als alle factoren veranderen met dezelfde verhouding

Soorten zakelijke omgevingen (externe micro en externe macro)! Type 1 # Externe micro-omgeving: Micro externe krachten hebben een belangrijk effect op de bedrijfsvoering van een bedrijf. Het is echter mogelijk dat niet alle micro-krachten hetzelfde effect hebben op alle bedrijven in de industrie. Leveranciers, een belangrijk element van de micro-omgeving, zijn bijvoorbeeld vaak bereid om de materialen tegen relatief lagere prijzen aan grote bedrijven te leveren

De meest bekende populatietheorie is de Malthusiaanse theorie. Thomas Robert Malthus schreef zijn essay over 'Principle of Population' in 1798 en bewerkte enkele van zijn conclusies in de volgende editie in 1803. De snel groeiende bevolking van Engeland, aangemoedigd door een misleide arme wet, verontrustte hem zeer diep

Er kunnen verschillende soorten tekorten in een begroting zijn, afhankelijk van de soorten ontvangsten en uitgaven waarmee we rekening houden. Dienovereenkomstig zijn er drie concepten van tekort, namelijk (i) Omzetstekort (ii) Fiscaal tekort en (iii) Primair tekort. Hoewel het begrotingstekort en het begrotingstekort oud zijn, zijn het begrotingstekort en het primaire tekort van recente oorsprong

De volgende punten belichten de vier belangrijkste definities van economie. De definities zijn: 1. Algemene definitie van economie 2. De definitie van rijkdom van Adam Smith 3. De definitie van welzijn van Marshall 4. De definitie van schaarste van Robbins. 1. Algemene definitie van economie : Het Engelse woord economie is afgeleid van het oude Griekse woord oikonomia - wat betekent het beheer van een gezin of een huishouden

De komende discussie zal u informeren over het verschil tussen CPI en GDP deflator. Het eerste verschil is dat de bbp-deflator de prijzen meet van alle geproduceerde goederen en diensten, terwijl de CPI of RPI alleen de prijzen meet van de goederen en diensten die door consumenten zijn gekocht. Een stijging van de prijs van goederen die door bedrijven of de overheid zijn gekocht, zal dus zichtbaar zijn in de bbp-deflator, maar niet in de CPI of RPI

Alles wat u moet weten over de vormen van bedrijfsorganisatie. De meeste productie- en distributieactiviteiten worden uitgevoerd door miljoenen mensen in verschillende delen van het land door verschillende soorten organisaties te vormen. Deze organisaties zijn gebaseerd op een bepaalde vorm van eigendom

Regeringen van verschillende landen moeten om zowel economische als niet-economische redenen ingrijpen op het gebied van internationale handel. Een dergelijke interventie wordt 'bescherming' genoemd. Bescherming betekent overheidsbeleid om de binnenlandse industrie te beschermen tegen buitenlandse concurrentie

In dit artikel bespreken we de betekenis en kenmerken van engineeringeconomie. Betekenis van engineeringeconomie : Engineering is het beroep waarin kennis van de wiskundige en natuurwetenschappen, opgedaan door studie-ervaring en praktijk, met oordeelkundigheid wordt toegepast om manieren te ontwikkelen om het materiaal en de krachten van de natuur economisch te gebruiken ten behoeve van de mensheid

De vraag verandert als gevolg van prijsveranderingen, andere factoren die bepalen dat deze constant wordt gehouden. We zullen hieronder in detail uitleggen hoe deze andere factoren de marktvraag naar een grondstof bepalen. Deze andere factoren bepalen de positie of het niveau van de vraagcurve van een grondstof

Productiefunctie: betekenis, definities en functies! Productie is het resultaat van samenwerking tussen vier productiefactoren, namelijk land, arbeid, kapitaal en organisatie. Dit blijkt uit het feit dat geen enkele grondstof kan worden geproduceerd zonder de hulp van een van deze vier productiefactoren

Alles wat u moet weten over voor- en nadelen adverteren. Reclame wordt gedefinieerd als de betaalde, niet-persoonlijke vorm van communicatie over producten of ideeën door een geïdentificeerde sponsor via de massamedia om het gedrag van de doelgroep te informeren, te overtuigen of te beïnvloeden. Reclame is gericht op een groot aantal mensen en niet op één persoon. Daa

Enkele belangrijke productiefactoren zijn: (i) Land (ii) Arbeid (iii) Kapitaal (iv) Ondernemer. Wat er ook wordt gebruikt bij het produceren van een grondstof, wordt zijn input genoemd. Voor het produceren van tarwe gebruikt een boer bijvoorbeeld inputs zoals grond, tractor, gereedschap, zaden, mest, water en zijn eigen diensten

De belangrijkste functie van een centrale bank is om als gouverneur van het kredietmechanisme op te treden om de stabiliteit van de prijzen te waarborgen. Het regelt het volume van krediet en valuta, pompt meer geld in als de markt droog is van contant geld en pompt geld uit als er teveel krediet is

Lees dit artikel voor meer informatie over de Ricardiaanse huurtheorie. Verklaring van de theorie Veronderstellingen van de theorie Redenen voor het bestaan ​​van huur Inhoudingen op de theorie Kritiek op de theorie Verklaring van de theorie: David Ricardo, een Engelse klassieke econoom, ontwikkelde voor het eerst een theorie in 1817 om de oorsprong en aard van economische huur te verklaren. Ri

Alles wat u moet weten over de methoden voor taakanalyse. Taakanalyse is het proces van het bepalen en vastleggen van alle relevante informatie over een specifieke taak, inclusief de betrokken taken, de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de taak uit te voeren, de verantwoordelijkheden die aan de taak zijn gekoppeld en de vaardigheden die nodig zijn om de taak succesvol uit te voeren

Bevolking kan worden beschouwd als een positieve belemmering voor de economische ontwikkeling van een land. In een 'kapitaalarm' en technologisch achterlijk land vermindert de bevolkingsgroei de productie door de beschikbaarheid van kapitaal per hoofd van de bevolking te verlagen. Te veel bevolking is niet goed voor de economische ontwikkeling

De functies die door statistieken worden uitgevoerd, worden gegeven als onder: Functies van statistieken: 1. Feiten in duidelijke vorm presenteren: We kunnen de dingen in hun ware vorm weergeven met behulp van cijfers. Zonder een statistische studie zouden onze ideeën vaag en onbepaald zijn. De feiten moeten in een definitieve vorm worden gegeven.

Wet van variabele verhoudingen: veronderstellingen, verklaring, stadia, oorzaken van toepasbaarheid en toepasbaarheid van de wet van variabele verhoudingen! Law of Variable Proportions neemt een belangrijke plaats in in de economische theorie. Deze wet wordt ook wel de proportionaliteitswet genoemd. Als we andere factoren vasthouden, verklaart de wet de productiefunctie met één factorvariabele.

Het onderstaande artikel geeft een overzicht van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Betekenis: Sociale verantwoordelijkheid van bedrijven impliceert de verplichtingen van het management van een onderneming om de belangen van de samenleving te beschermen. Volgens het concept van sociale verantwoordelijkheid is het doel van managers om zakelijke beslissingen te nemen niet alleen om de winst of aandeelhouderswaarde te maximaliseren, maar ook om de belangen van andere leden van een samenleving zoals werknemers, consumenten en de gemeenschap als geheel te dienen en te beschermen