Componenten van zakelijke omgeving

Alles wat u moet weten over de componenten van de bedrijfsomgeving. Bedrijfsomgeving verwijst naar die aspecten van de omgeving van een onderneming die van invloed zijn op haar activiteiten of die de effectiviteit ervan bepalen.

Andrews heeft ook terecht de omgeving van een bedrijf gedefinieerd als het patroon van alle externe invloeden die zijn leven en ontwikkeling beïnvloeden. Keith Davis heeft ook vastgesteld dat de zakelijke omgeving het geheel is van alle omstandigheden, gebeurtenissen en invloeden die deze omringen en beïnvloeden.

De zakelijke omgeving verandert voortdurend en is onzeker. Daarom wordt gezegd dat de zakelijke omgeving de som is van alle factoren buiten de controle van het management van een bedrijf - de factoren die voortdurend veranderen en die zowel kansen als risico's of onzekerheden met zich meebrengen die kunnen maken of mar de toekomst van het bedrijfsleven.

Sommige componenten van de bedrijfsomgeving zijn als volgt: -

A. Interne omgeving - 1. Financiële mogelijkheden 2. Marketingmogelijkheden 3. Operationele mogelijkheden 4. Personeelscapaciteit 5. Algemene managementmogelijkheden B. Externe omgeving - 1. Microomgeving 2. Macroomgeving.

Lees ook meer over de andere componenten van de bedrijfsomgeving: -

1. Economische omgeving 2. Technologische omgeving 3. Sociale omgeving 4. Demografische omgeving 5. Politieke en juridische omgeving 6. Wereldwijde omgeving.


Componenten van zakelijke omgeving: interne en externe omgeving

Componenten van zakelijke omgeving - 2 belangrijke componenten: interne omgeving en externe omgeving

Component # 1. Interne omgeving :

Het verwijst naar alle factoren binnen een organisatie die het functioneren beïnvloeden. Deze factoren worden over het algemeen als beheersbaar beschouwd, dwz dat de organisatie dergelijke factoren kan wijzigen of wijzigen.

Enkele belangrijke interne factoren zijn:

ik. Financiële mogelijkheden :

Financiële capaciteitsfactoren hebben betrekking op de beschikbaarheid, het gebruik en het beheer van fondsen en alle aanverwante aspecten die van invloed zijn op de capaciteit van een organisatie en haar vermogen om haar strategieën te implementeren.

Enkele van de belangrijke factoren die de financiële draagkracht van een organisatie beïnvloeden, zijn de volgende:

(a) Factoren met betrekking tot de bronnen van fondsen, zoals kapitaalstructuur, inkoop van kapitaal, financieringspatroon, beschikbaarheid van werkkapitaal, leningen, beschikbaarheid van kapitaal en krediet, reserves en overschot en relatie met banken en financiële instellingen.

(b) Factoren in verband met het gebruik van fondsen zoals kapitaalinvesteringen, verwerving van vaste activa, vlottende activa, leningen en voorschotten, dividenduitkering en relatie met aandeelhouders.

(c) Factoren die verband houden met het beheer van fondsen, zoals financiële boekhouding en budgettering, beheerscontrolesysteem, de staat van financiële gezondheid, contant geld, inflatie, krediet-, rendement- en risicobeheer, kostenreductie en -controle en belastingplanning en -controle.

ii. Marketing vermogen :

Marketingcapaciteiten hebben betrekking op de prijsstelling, promotie en distributie van producten of diensten en alle aanverwante aspecten die van invloed zijn op het vermogen van een organisatie en het vermogen om haar strategieën te implementeren.

Enkele van deze belangrijke factoren die deze marketingcapaciteit van een organisatie beïnvloeden, zijn de volgende:

(a) Productgerelateerde factoren zoals variëteit, differentiatie, gemengde kwaliteit, positioneringsverpakking, etc.

(b) Prijsgerelateerde factoren zoals prijsdoelstellingen, beleid, wijzigingen, beschermingsvoordelen, enz.

(c) Promotie-gerelateerde factoren zoals promotiehulpmiddelen, verkoopbevordering, reclame, public relations enz.

(d) integratieve en systematische factoren zoals marketingmix, distributiesysteem, marktpositie, bedrijfsimago, marketingorganisatie, marketingsysteem, marketingmanagement, informatiesysteem, enz.

iii. Operationele mogelijkheden :

Operationele capaciteitsfactoren hebben betrekking op de productie van de producten of diensten, het gebruik van materiële middelen en alle aanverwante aspecten die van invloed zijn op het vermogen van de organisatie en het vermogen om haar strategieën uit te voeren.

Enkele belangrijke factoren die de operationele capaciteit van een organisatie beïnvloeden, zijn de volgende:

(a) Factoren met betrekking tot het productiesysteem zoals capaciteit, locatie, lay-out, service, ontwerp, werksysteem, mate van automatisering, mate van verticale integratie, enz.

(b) Factoren met betrekking tot het exploitatie- en controlesysteem zoals geaggregeerde productieplanning, materiaallevering, inventaris, kosten- en kwaliteitscontrole, onderhoudssysteem en procedure, enz.

(c) Factoren met betrekking tot het O & O-systeem, zoals personeelsfaciliteiten, productontwikkeling, octrooirecht, gebruikte technologie, technische samenwerking en ondersteuning enz.

iv. Personeelsmogelijkheden :

Personeelskwaliteiten hebben betrekking op het bestaan ​​en het gebruik van menselijke hulpbronnen en vaardigheden en alle daarmee samenhangende aspecten die van invloed zijn op het vermogen en het vermogen van een organisatie om haar strategieën te implementeren.

Enkele van de belangrijke factoren die de personeelscapaciteit van een organisatie beïnvloeden zijn:

(a) Factoren met betrekking tot het personeelssysteem zoals het systeem voor de selectie van personeelsplanning, ontwikkeling, compensatie, communicatie en beoordeling, positie van de personeelsafdeling binnen de organisatie, procedures en normen enz.

(b) Factoren gerelateerd aan organisatie- en werknemerskenmerken zoals bedrijfsimago, kwaliteit van managers, personeel en werknemers, perceptie over het imago van de organisatie als werkgever, beschikbaarheid van ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers, arbeidsomstandigheden, etc.

(c) Factoren gerelateerd aan industriële relaties zoals vakbond - managementrelatie, collectieve onderhandelingen, veiligheid, welzijn en beveiliging, medewerkerstevredenheid en moraal, etc.

v. Algemene managementmogelijkheden :

Algemene managementcapaciteiten hebben betrekking op de integratie, coördinatie en richting van de functionele capaciteiten in de richting van gemeenschappelijke doelen en alle aanverwante aspecten die van invloed zijn op het vermogen van een organisatie om haar strategieën te implementeren.

Enkele belangrijke factoren die van invloed zijn op het algemene managementvermogen van een organisatie zijn de volgende:

(a) Factoren gerelateerd aan het algemene managementsysteem zoals strategisch managementsysteem, proces gerelateerd aan missie, doel- en doelstellingbepaling, strategieformulering en implementatieapparatuur, strategie-evaluatiesysteem, managementinformatiesysteem, bedrijfsplanningssysteem, beloningen en incentivesysteem voor topmanagers, enzovoort.

(b) Factoren gerelateerd aan algemene managers zoals oriëntaties, risicobereidheid, waarden, normen, persoonlijke doelen, competentie, arbeidscapaciteit, track record, balans van functionele ervaring, etc.

Component # 2. Externe omgeving :

De externe omgeving bestaat uit alle factoren die kansen bieden of een organisatie bedreigen. In bredere zin omvat de externe omgeving verschillende factoren, zoals de internationale, nationale en lokale economie. Sociale veranderingen, demografische variabelen, politiek systeem, technologie, houding ten opzichte van bedrijven, energiebronnen, grondstoffen en andere hulpbronnen en vele andere macroniveau-factoren vormen de externe omgeving.

We zouden zo'n brede perceptie van de omgeving kunnen aanwijzen als een algemene omgeving. Alle organisaties, op de een of andere manier, maken zich zorgen over de algemene omgeving, maar de onmiddellijke zorgen van elke organisatie zijn beperkt tot slechts een deel van de algemene omgeving die als een zeer relevante omgeving kan worden aangeduid en de organisatie in staat stelt haar aandacht te richten over die factoren die nauw verband houden met zijn missie, doel, objecten en strategieën.

Afhankelijk van haar perceptie van de relevante omgeving, houdt een organisatie rekening met die invloeden in haar omgeving die een onmiddellijke impact hebben op haar strategisch managementproces.

ik. Micro-omgeving :

Micro externe factoren hebben een belangrijk effect op de bedrijfsvoering van een onderneming. Het is echter mogelijk dat niet alle micro-factoren hetzelfde effect hebben op alle bedrijven in de industrie. Leveranciers, een belangrijk element van de micro-omgeving, zijn bijvoorbeeld vaak bereid om de materialen tegen relatief lagere prijzen aan grote bedrijven te leveren. Ze hebben niet dezelfde houding ten opzichte van relatief kleine bedrijven.

Enkele belangrijke micro-elementen van de zakelijke omgeving worden hier beschreven:

een klant:

De belangrijkste taak voor elk bedrijf is om klanten aan te trekken en te behouden. Dit is om zijn eigen winstgevendheid en bestaan ​​op de lange termijn op de markt te verzekeren. Hieruit volgt dat de behoefte en de wens van de klant minutieus moet worden gemonitord om klantplezier te garanderen, wat ertoe zal leiden dat het bedrijf een toenemend aantal loyale klanten heeft.

Veranderende smaken en voorkeuren van de klant moeten niet alleen worden waargenomen als ze zich voordoen, maar eerder worden voorspeld, en de nodige correcties moeten worden aangebracht in het product- / serviceprofiel door het bedrijf. Klanten zijn de ruggengraat van een bedrijf en de reden zelf voor het bestaan ​​van het bedrijf.

b) Producten:

Productfactoren zoals de vraag, het imago, de functies, het nut, de functie, het ontwerp, de levenscyclus, de prijs, promotie, distributie, differentiatie en beschikbaarheid van substituten van producten of diensten vormen ook een intiem onderdeel van de zakelijke omgeving. De product- / servicefuncties zijn de sleutel om klanten aan te trekken / te behouden.

c) Marketingbemiddelaar:

Dit omvat al diegenen die de distributie van goederen vanuit de productiecentra naar de verschillende consumptiecentra vergemakkelijken. Dit zijn de tussenpersonen die deel uitmaken van het distributiekanaal en degenen die helpen het product / de dienst te bereiken tot de ultieme consument. Ze kunnen gering of veel in aantal zijn, afhankelijk van de lengte van de distributieketen en het type distributiesysteem dat het bedrijf hanteert. Als deze keten probleemloos is en zonder veel hindernissen functioneert, helpt het uiteindelijk de organisatie.

d) Deelnemers:

De wereld is een wereldwijde markt geworden. Er is enorme concurrentie op elk gebied. Er zijn andere zakelijke entiteiten die vergelijkbare producten produceren en concurreren met een bedrijf om marktaandeel en omzet. Deze moeten goed worden beheerd en marktinformatie is vereist om te weten te komen over hun toekomstige plannen. Deze kunnen een belangrijke rol spelen bij het maken of verpesten van de fortuinen van elk bedrijf.

e) Leveranciers:

Een belangrijke factor in de micro-omgeving is de leverancier, dat wil zeggen degenen die grondstoffen en componenten en machines aan het bedrijf leveren. De leveranciers moeten betrouwbaar zijn en optreden als zakelijke partners, die samenwerken om aan de ultieme verwachtingen van de consument te voldoen. Als de leveranciers betrouwbaar zijn, is het niet nodig om zware voorraadvoorraden aan te houden die het risico op veroudering en schade vergroten en ook het werkkapitaal van het bedrijf blokkeren.

ii. Macro-omgeving:

De macro-omgeving is de grotere, oncontroleerbare omgeving die bestaat uit maatschappelijke krachten die alle andere omgevingen beïnvloeden. Ze bieden enorme kansen voor elk bedrijf en bieden ook bedreigingen die een bedrijf op een belangrijke manier kunnen schaden. Deze omgeving wordt van cruciaal belang om te begrijpen en te bestuderen voor strategische planning en besluitvorming.

Het heeft bredere dimensies dan de micro-omgeving. Het bestaat uit individuen, groepen, instanties, evenementen, omstandigheden en krachten waarmee de organisatie tijdens haar functioneren frequent in contact komt. De macro-omgeving is eigenlijk de echte omgevingsfactor die de groei en structuur van elk bedrijf in de grootste mate beïnvloedt.

Het bestaat uit de volgende componenten:

a) Sociaal-culturele omgeving:

Dit bestaat uit de samenleving en cultuur van een plek waar de organisatie zaken doet. Het is een algemene entiteit en beïnvloedt bijna alle bedrijven op een vergelijkbare manier. Enkele van de belangrijke factoren en invloeden die in de sociale omgeving werken, zijn de koop- en consumptiegewoonten van mensen, hun talen, overtuigingen en waarden, gewoonten en tradities, smaken en voorkeuren, opleiding en alle factoren die van invloed zijn op het bedrijf.

Deze factoren worden hieronder vermeld:

I. Demografische kenmerken zoals bevolking, dichtheid en verspreiding, enz.

II. Sociale problemen zoals de rol van het bedrijfsleven in de samenleving, enz.

III. Sociale attitudes en waarden zoals de verwachtingen van de samenleving vanuit het bedrijfsleven.

IV. Familie structuren

V. Opleidingsniveaus

VI. Bewustzijn en werkethiek

VII. Overtuigingen en waardesystemen

VIII. Lokale festivals

b) Politieke omgeving :

De politieke omgeving bestaat uit factoren die verband houden met het beheer van openbare aangelegenheden en hun impact op de activiteiten van een organisatie. Het politieke klimaat is nauw verbonden met het economische systeem en het economisch beleid. Communistische landen hebben bijvoorbeeld een centraal gepland economisch systeem. In de meeste landen, behalve die wetten die investeringen en aanverwante zaken beheersen, is er een aantal wetten die de bedrijfsvoering regelen. Deze wetten hebben betrekking op zaken als productstandaard, verpakking, promotie, etc.

India is een democratisch land met een stabiel politiek systeem waarin de regering een actieve rol speelt als planner, promotor en regulator van economische activiteiten. Ondernemers zijn zich daarom bewust van de politieke omgeving waarmee hun organisatie wordt geconfronteerd. De meeste beslissingen van de overheid met betrekking tot het bedrijfsleven zijn gebaseerd op politieke overwegingen in lijn met de politieke filosofie van de regerende partij in het midden en op het niveau van de staat.

Sommige aspecten van de politieke omgeving zijn als volgt:

I. De algemene staat van politieke ontwikkeling

II. De mate van politisering van zakelijke en economische kwesties

III. Het niveau van politieke moraliteit

IV. De wet en orde situatie

V. Politieke stabiliteit

VI. Politieke ideologie en praktijken van de regerende partij

c) Economische omgeving :

De economische omgeving bestaat uit macroniveaupatronen met betrekking tot de gebieden productie en distributie van rijkdom die een impact hebben op de activiteiten van een organisatie.

Enkele belangrijke factoren en invloeden die in een economische omgeving werken, zijn:

I. Economische fasen die op een bepaald tijdstip in een land bestaan.

II. De toegepaste economische structuur, zoals de kapitalistische, socialistische of gemengde economie.

III. Economische planning, zoals 5-jarige plannen, jaarlijkse begrotingen, enz.

IV. Economisch beleid, zoals industrieel, monetair en fiscaal beleid.

V. Economische indices zoals nationaal inkomen, inkomensverdeling, groei en BNP-groei, inkomen per hoofd van de bevolking, besteedbaar persoonlijk inkomen, spaarquote, investeringen, invoer- en uitvoerwaarde, betalingsbalans enz.

VI. Infrastructurele factoren zoals financiële instellingen, banken, vervoerswijzen, communicatiefaciliteit, energiebronnen, enz.

Enkele voorbeelden die de rol van de economische omgeving benadrukken, worden hieronder beschreven:

1) De liberalisering van de economie sinds twintig jaar heeft een gemengd effect op de Indiase industrie. Hoewel de meeste bedrijven hebben geprofiteerd van de resulterende vrijheid om de productmix en -capaciteit te wijzigen, zijn er ook enkele nadelige effecten geweest op het gebied van overcapaciteit en toegenomen concurrentie.

Gedeeltelijke bestrijding van cement in 1982 leidde tot een snelle toename van de productiecapaciteit en het daaruit voortvloeiende aanbod, waardoor de marktsituatie veranderde van acute schaarste in een comfortabel overschot. De liberalisering van de invoer heeft geleid tot meer concurrentie in de kapitaalgoederenindustrie, waardoor de winst is gedaald, waardoor veel bedrijven hun activiteiten niet hebben kunnen volhouden.

2) Publieke besparingen in India zijn van oudsher belegd in vaste activa en edelmetalen. Het aandeel spaargeld dat bij de overheid is geïnvesteerd, is via postkantoren en banken gekanaliseerd. De laatste tijd hebben beleggers zich echter steeds meer tot andere wegen wenden, zoals aandelenmarkten en bedrijfsdeposito's.

Recente veranderingen in het economische en fiscale beleid hebben tot veel belangrijke ontwikkelingen geleid. Lease- en financieringsmaatschappijen, overheidsobligaties, beleggingsfondsen, risicokapitaalactiviteiten, nieuwere financiële instrumenten, toetreding van banken en financiële instellingen tot aandelenhandel zijn enkele van de ontwikkelingen die de middelen verschaffen voor kapitaalmarkt- en projectfinanciering.

d) Regelgevende omgeving :

De regelgeving bestaat uit factoren die verband houden met de planning, promotie en regulering van economische activiteiten door de overheid en die van invloed zijn op de activiteiten van een organisatie.

Enkele van de belangrijke factoren en invloeden die in de regelgevingsomgeving werken, zijn de volgende:

I. Het constitutionele kader, de richtlijnbeginselen, de grondrechten en de verdeling van de wetgevende macht tussen de centrale en de nationale overheid.

II. Beleid met betrekking tot licentie-monopolies, buitenlandse investeringen en financiering van industrieën.

III. Beleid met betrekking tot distributie en prijzen en hun controle.

IV. Beleid met betrekking tot import en export.

V. Ander beleid met betrekking tot de publieke sector, kleinschalige industrieën, zieke industrieën, ontwikkeling van achtergebleven gebieden, beheersing van milieuvervuiling en klantbescherming.

Bedrijven en industrie opereren binnen een regelgevingsomgeving. De relatie tussen de industrie en de regelgeving bestaat als een tweerichtingsproces. De regering bepaalt het beleid, de procedures en de regels volgens welke de industrie functioneert.

Er zijn een aantal administratieve controles van bedrijven die worden uitgeoefend via het regelgevingsmechanisme.

Enkele belangrijke beheersgebieden zijn:

1) Industrieel beleid en vergunningen;

2) Monopolies en beperkende handelspraktijken.

3) Wetgeving met betrekking tot de werking van een bedrijf.

4) Import en exportcontrole en controle over deviezen;

5) Controle over buitenlandse investeringen en samenwerking;

6) Controle door consumentenbescherming; en

7) Beheersing van milieuvervuiling

e) Technologische omgeving :

De technologische omgeving bestaat uit die factoren die verband houden met toegepaste kennis en de materialen en machines die worden gebruikt bij de productie van goederen en diensten die een impact hebben op de activiteiten van een organisatie. Voor veel ondernemingen is technologie de meest dynamische van alle omgevingsfactoren. Een individueel bedrijf houdt zich bezig met zijn product- en procestechnologie. Deze omgeving bestaat uit die factoren die betrekking hebben op elke vorm van technologische vooruitgang of het ontbreken daarvan.

Enkele van de specifieke factoren die kunnen worden beschreven, zijn de volgende:

I. Bronnen van technologie zoals bedrijfsbronnen, externe bronnen en buitenlandse bronnen.

II. Technologische ontwikkeling, ontwikkelingsfasen en veranderingssnelheid van technologie en onderzoek en ontwikkeling.

III. Impact van technologie op mensen, het mens - machinesysteem en de milieueffecten van technologie.

IV. Communicatie- en infrastructurele technologie en technologie in management.

V. Technologische veroudering.

In de Indiase context zien we dat de technologische ontwikkeling varieert tussen de verschillende sectoren van de industrie. Over het algemeen wordt aangenomen dat het technologische aspect van concurrentie varieert met de behoeften van de klant en het overheidsbeleid. Technologie wordt vaak gebruikt als een strategisch wapen door bedrijven die actief zijn in een zeer competitieve omgeving.

f) Demografische omgeving :

Deze omgeving houdt zich bezig met de samenstelling en kenmerken van de bevolking van een plaats. Alle relevante beschrijvingen van de bevolking van een plaats met betrekking tot het demografische profiel zullen de zakelijke beslissingen drastisch beïnvloeden. Het zou in het belang van een onderneming zijn om deze aspecten in detail te overwegen alvorens de strategie te plannen.

Het omvat factoren zoals:

I. Gemiddelde gezinsgrootte

II. Grootte van de bevolking

III. Opleidingsniveaus

IV. Economische gelaagdheid van de bevolking

V. Functieprofielen en inkomensniveaus

VI. Seksratio samenstelling van de bevolking

VII. Levensverwachting

VIII. Religie, kaste en gebruiken en tradities

IX. Ruimtelijke mobiliteit van de bevolking


Onderdelen van de bedrijfsomgeving - economische omgeving, technologische omgeving, sociale omgeving, demografische omgeving en enkele andere

De algemene omgeving van een organisatie bestaat uit vitale componenten zoals economische, technologische, sociale, demografische, politieke en juridische krachten en mondiale krachten. Deze hebben een positieve, neutrale en negatieve invloed op het bedrijfsleven. Hoogleraren Alex Miller en Gregory Dess hebben dit mooi gepresenteerd in hun titel "Strategic Management".

Component # 1. Economische omgeving :

Het zijn de macro-economische indicatoren die de strateeg moet bestuderen, aangezien deze zijn beslissingen beïnvloeden. Deze indicatoren vormen de economische gezondheid en het welzijn van de economie. Dit zijn de bepalende factoren voor het vermogen van een onderneming om winst te maken en rijkdom te genereren. Het is rijkdommaximalisatie die belangrijker is omdat het winstmaximalisatie betekent en ze terugploegt in investeringen die verdere inkomsten genereren.

De componenten van de economische omgeving zijn:

ik. Algemene economische voorwaarden :

De algemene economische omstandigheden die in een economie heersen, zijn de bepalende factoren voor economische welvaart en welzijn van de gemeenschap. Deze economische omstandigheden zijn de hoeveelheid nationaal inkomen, inkomen per hoofd van de bevolking, economische middelen, verdeling van inkomen en rijkdom, economische ontwikkeling zijn de variabelen die de economische welvaart van de bevolking maken of ontsieren.

De inkomsten en de verdeling ervan bepalen de zakelijke vooruitzichten en daarmee de bedrijfsstrategieën. In een economie waar het laag is en de per hoofd van de bevolking relatief laag is, resulteert dit in een slechte vraag. Deze pessimistische situatie trekt de zakenmensen niet aan om te investeren en de productie- en marketingactiviteiten voort te zetten.

Aan de andere kant, in het geval van die economieën waar het inkomen van de economie stijgt en dat leidt tot meer en meer investeringen en het aangaan van industriële en marketingactiviteiten. In India ziet het midden, de ruggengraat van de Indiase economie, zijn inkomsten stijgen en is het klaar om te investeren in bedrijven.

Zelfs NRI's vinden het winstgevend om hun overtollige inkomsten aldus te investeren, waardoor de Indiase economie sterker wordt en op zijn beurt voordelen haalt uit de winst.

ii. Economische systemen :

Economie is een regeling die het genereren van inkomsten aanmoedigt, de verdeling ervan door het gebruik van beschikbare middelen op basis van een geaccepteerde economische filosofie. De economieën over de hele wereld zijn grotendeels verbonden met cabalistisch, socialistisch en communistisch als pure rassen of hybride economieën die als gemengde economie worden genoemd.

India is het beste voorbeeld van een gemengde economie waar de voordelen van kapitalisme en socialisme onder één focus worden gebracht, waardoor de tekortkomingen van puur socialisme of kapitalisme worden weggenomen.

Het kapitalisme verleent de maximale economische vrijheid bij het beheren van economische activiteiten en socialisme spreekt van uiterste controle door de staat en gemengde economie heeft de vrijheid evenals de rol van de staat waar zowel publieke als private sectoren naast elkaar bestaan ​​en elkaar ondersteunen.

De val van de machtige natie die aan het begin van de 20e eeuw werd gevormd, moest de emmer over een periode van 100 jaar schoppen. Tegenwoordig is de USSR onderverdeeld in kleine landen die een van de grootste machten ter wereld waren, verbonden aan socialistische ideologie.

iii. Economisch beleid :

Het is het juiste en tijdige economische beleid dat door de regering wordt genomen en uitgevoerd en dat het lot van het land en de burgers bepaalt. Denk aan India vóór 1991 en nu. De Indiase economie stond op instorten, waar de externe reserves net voldoende waren om nog acht dagen aan te trekken.

Het was de verandering in de persoonlijkheid als de politieke leider en de hersenen erachter, die samen India bevrijdden van controle raj en de Indiase economie openstelden voor de hele wereld.

De particuliere sector en ondernemingen in de publieke sector die onder de schaduw van de beschermingsparaplu werkten, moesten opstaan ​​en de uitdaging aangaan om de concurrentie te veranderen; Indiase spelers worden wereldspelers die niet in de plaats komen van buitenlandse bedrijven. Tegenwoordig is 'made in India' net zo belangrijk als 'made in Japan'.

iv. Economische groei :

Economische groei of ontwikkeling is de opkomst en instandhouding van het inkomen per hoofd van elke persoon die lid is van de economie. Het is het economische groeipercentage dat spreekt van verhoogde consumptie-uitgaven, het verlagen van de druk op het industriële gebied dat meer kansen biedt en de bedrijven doet weerstaan ​​aan de ontberingen van bedreigingen. Andersom is ook waar; lagere economische groei, lagere consumptie-uitgaven bouwen de druk op en verlagen de winstgevendheid.

v. rentetarieven :

De rentevoet beïnvloedt de vraag naar de goederen en diensten in de economie wanneer de goederen en diensten worden gekocht via geleende fondsen. Als de rente laag is, kan de vraag naar producten duurzame of niet-duurzame consumptiegoederen zijn. Dit geeft invulling aan de industrieën om te groeien.

Het tegenovergestelde is waar wanneer de tarieven hoog zijn. Vandaag is RBI met de laagste rente uitgekomen om de vraag naar duurzame en niet-duurzame consumptiegoederen op te starten en dit zal de Indiase economie uit de sleur van pessimisme en morgen halen.

De kapitaalkosten zijn ook afhankelijk van rentetarieven. De bedrijven, wanneer ze kapitaal krijgen tegen de laagste tarieven, zullen een stimulerende dosis zijn voor alle bedrijven om ambitieuze plannen en strategieën te hebben in geval van geleende fondsen.

vi. Wisselkoersen :

Wisselkoersen staan ​​voor de valutaconversie in elke andere valuta - kan moeilijk of zacht zijn. In 1991 werd de Indiase roepie gedevalueerd om Indiase producten goedkoper te maken op de wereldmarkt om de Indiase export te stimuleren. Dat was de gouden kans voor alle Indiase exporteurs om meer goederen en reserves te exporteren en deviezen te verdienen.

Tegenwoordig bestaan ​​de deviezenreserves uit 200 miljard roepies, een record dat de kwaliteitsproductie ten minste kost. Exporteurs van India zullen dit alleen doen wanneer zij drie strategieën begrijpen en uitvoeren met betrekking tot de kosten van de uitvoer, de kwaliteit van de uitvoer en de hoeveelheid uitvoer op regelmatige basis. Het is dus de wisselkoers die het lot van het land bepaalt.

Component # 2. Technologische omgeving :

Snelle technologische ontwikkelingen hebben een krachtige invloed op alle organisaties en niet alleen op organisaties die in een hightech-omgeving werken, zoals de productie van microprocessors, farmaceutische producten, glasvezeltechnologie, enzovoort. Het gecombineerde effect van computer, digitale technologie en telecommunicatie treft de meeste ondernemingen in de particuliere en de publieke sector.

Zo terecht genoemd door niemand anders als de heer J. Schumpeter "een eeuwige poort van creatieve vernietiging." Verandering van technologie is zowel creatief als destructief proces omdat het verantwoordelijk is voor het bouwen van nieuwe door het oude te vernietigen. Het hart van elke vooruitgang is dus vernietiging.

Het betekent dat vernietiging en constructie niet tegenstrijdig zijn maar elkaar aanvullen en kansen en bedreigingen bieden. In het tijdperk van snel veranderende technologie is het geheim van succes een driehoeksstrategie. Dat wil zeggen, de managers om te anticiperen, te innoveren en uit te blinken om succesvol te overleven.

De bedrijven die dit niet doen, zullen worden weggegooid. Toen een Amerikaanse bokser Mohmed Ali overnam, merkte hij op: 'Mr. Ali, jij bent de beste, maar ik ben de laatste ”. We moeten leren van het Japans. Voor de oorlog was 'Made in Japan' een teken dat niemand kocht omdat goederen de goedkoopste maar van de laagste kwaliteit waren.

Tegenwoordig is er echter grote vraag naar Japanse producten, omdat deze volledig kwaliteitsbewust werden en 'nul defecten' en alles "Made in Japan" of het nu een "auto" of een "zip" is. Dit spreekt over hun vermogen om te anticiperen, te innoveren en uit te blinken. Japanners zijn de beste copy-cuts en even goed in staat om te innoveren en anderen te overtreffen. Tegenwoordig landen er op de Toyota-auto's elke dag 700 landen op Amerikaanse bodem - een groot land met grote auto's.

De strategische implicaties van het veranderen van technologie zijn mooi tot stand gebracht door de Russische denker, de heer Basis Petrov, in zijn artikel "The Advent of Technology Portfolio" - Journal of Business Strategy, Fall, 1982 as-

(i) Het kan relatieve concurrentiekostenposities binnen een bedrijf veranderen,

(ii) Het kan nieuwe markten en nieuwe bedrijfssegmenten creëren, en

(iii) Het kan instorten of eerder onafhankelijke bedrijven samenvoegen door hun segmentbarrières te verminderen of weg te nemen.

Nieuwe ideeën, nieuwe producten, nieuwe processen, nieuwe methoden zijn het resultaat van technologische veranderingen. Het betekent dat een veranderde volgorde heel wat kansen biedt die bezaaid zijn met bedreigingen. Dat is de reden waarom het loont als een strateeg voortdurend toezicht houdt op het koninkrijk van technologie en de effecten op het bedrijf en zijn activiteiten.

Component # 3. Sociale omgeving :

Sociale omgeving staat voor sociaal-culturele omgeving. Sociaal-culturele omgeving bestaat uit waardesysteem en dienovereenkomstig worden de attitudes, overtuigingen, verlangens, verwachtingen, verwachtingen, ambities, gewoonten en gewoonten van de samenleving veranderd die veel kansen en bedreigingen genereren voor de onderneming die voor en een deel van de samenleving actief is. Deze sociaal-culturele omgeving omvat aspecten van de samenleving en haar samenstellende delen.

Voor een bedrijfshuis betekenen deze dingen:

(i) Verwachtingen van de samenleving uit het bedrijfsleven

(ii) de houding van de maatschappij ten opzichte van het bedrijfsleven en het management daarvan

(iii) Visies op het bereiken van werk

(iv) Vooruitzichten ten aanzien van de gezagsstructuur, verantwoordelijkheid en organisatorische posities

(v) Visies op gewoonten, tradities en conventies

(vi) Klasse structuur en arbeidsmobiliteit

(vii) Opleidingsniveau.

Deze sociaal-culturele omgevingsfactoren beïnvloeden de organisaties op drie manieren:

(i) Doelstelling van de organisatie,

(ii) Organisatieprocessen, en

(iii) Producten en diensten die door de organisatie worden aangeboden.

De verandering die plaatsvindt in de samenleving als gevolg van verandering in het waardesysteem dat wordt geaccepteerd, is goed voor de leden van de samenleving. Dus, wat een bepaalde leeftijdsgroep is om te dragen, eten, vermaken, wordt bepaald door de culturele waarden. Tegenwoordig is iedereen zich bewust van een bepaalde levensstijl gebaseerd op de sociale normen. De filosofie van het leven is dat het leven kort is - geniet er koste van.

Dat is de reden waarom steeds meer mensen denken aan reizen naar verre oorden. Een ander ding is om rijk te worden door gemakkelijk geld en meevallers. Dit heeft de gemeenschap aangemoedigd om hun toevlucht te nemen tot loterijen, paardenraces, weddenschappen en dergelijke. Dit heeft ook geresulteerd in antisociale activiteiten.

Tegenwoordig zijn kidnapping en high-jacking vrij gebruikelijk om een ​​buit te krijgen. Deze activiteiten hebben vraag gecreëerd naar die goederen en diensten die deze activiteiten vergemakkelijken. Om hiertegen terug te vechten, hebben ook geresulteerd in diensten en producten die zelfbescherming bieden.

De plaats van de vrouw is niet langer beperkt tot de keuken. Ze hebben een gelijk aandeel en daarom krijgen ze meer onderwijs, bezetten posities die waren gereserveerd voor mannen. Dit betekende gebrek aan tijd om voedsel te bereiden om voor kinderen te zorgen. Zo kwamen fastfoodgewoonten aan het licht, namen de diensten van huishoudelijke bedienden toe, gingen steeds meer gezinnen op zoek naar wasmachines en entertainment op een klein scherm.

De jongere generatie heeft de vrijheid om te video-surfen, lid te worden van nachtclubs, kostbare kleding van hoge kwaliteit, schoenen, deodorants, toiletartikelen. De mobiele, mobike, auto's zijn de behoeften van deze jongeren. Op dezelfde manier willen oude mensen er jonger uitzien en jonger zijn, wat heeft geresulteerd in haarkleuring, onderhoud van de gezondheid. De laatste tijd worden mensen gezondheidsbewuster.

This extra care and caution has made them to go in for mineral water, preventive medicines, preventive health check-up, change in food habits. Thus, high cholesterol is the main cause of coronary ailments. That is why, the people are going in for double or table refined edible oils that too quantity of consumption has been reduced ; they avoiding red meat and going in for white meat-chicken and fish from beef, mutton, pork and so on.

Of late, social awareness has been ever on the increase. The social problems are given prominence like pollution, social responsibility of business house, workers safety and welfare. The social demands are increasing that are cast on business community as social responsibility. This has affected what the business house is to produce? What processes are to be employed? How the products are to be packed? enzovoort.

The consumerism which is in full force, has been responsible ( for enactment of MRTP Act, Consumer Protection Act. Consumerism has made impact on technology, product quality, marketing efforts, standards of after sale services. All this means that the business community has to produce and market the products and services as decided by the socio- cultural values.

Component # 4. Demographic Environment :

Demographic features deal with population such as size, birth rate, growth rate, age composition, and family size, level of education, language, caste, income level, earners and non-earners in a family. The demand for the goods and services is dependent on demand for them and the demand is potential or actual market and market means actual and potential consumers.

There is a positive relationship between the growth of population and the demand for goods and services. Any decline in birth rate is having direct or indirect impact on goods and services meant for infants.

In case the population consists of more aged than youngsters, these will be more demand for preventive and curative medical services, medicines, waking stick, hair colour, and so on. In case we have more of youngsters, there is demand for all sorts of convenience goods, specialty goods and shopping goods based on consumer segments likes and dislikes, style movement, fashion, and their part-time or full-time earnings.

These population changes present good many opportunities and pose equally challenging threats. Availability of cheap labour—which is skilled, and increased demand for consumer goods and services may result in multinationals investing in new lines of activities.

The consumers from different nations may like the goods “Made in India” where Indian companies have cost advantage may attract foreign investment and that leads to optimum utilisation of resources of the country and increasing exports and imports.

One cannot under-estimate the changes in population in various dimensions that provide good opportunities with threats in the same trail. It is up “to the business houses to form strategies for success and implement them to encase these opportunities by handling the threats effectively.

Component # 5. Political and Legal Environment :

Political and legal environment is rightly called as regulatory environment. Governments of the nation, states and local area play a constructive role as the custodian of citizens. To protect and promote the interests of citizens, they resort to regulatory activities which can be done through constitutional provisions, government policies and Industrial laws.

Speaking of constitutional provisions in India, Indian Constitution was passed by the Constituent Assembly in 1949. Constitutional Provision lays down the guidelines for Central and State Governments to administer socio-economic policies and to regulate them.

The Constitutional Provisions are divided into “Fundamental Rights” and “Directive Principles”. The fundamental rights are covered in Articles 15, 16, 19, 23 and 24. Article 15 prohibits discrimination against any citizen on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 16 speaks of equality of opportunity to all citizens in public employment, save, provision of reservations by the state.

Article 19 says that all citizens have right to practice any profession, occupation, trade or business. Article 23 speaks of right against exploitation and traffic in human being. Article 24 provides for prohibition of child labour below 14 years in factory or mine or hazardous work. The Directive Principles are the principles and laws enforceable by courts.

These serve as guidelines for government and business houses of these, major ones are:

(i) Promotion of people's welfare.

(ii) Minimising inequality of income and the elimination of inequalities of status facilities and opportunities of citizens.

(iii) Securing adequate means of livelihood of citizens.

(iv) Equality of pay for equal work for both men and women.

(v) Provision of just and human working conditions and maternity relief

(vi) Securing a wage and working conditions to provide decent living standard.

(vii) Workers participation in management.

(viii) Proper distribution of ownership and control of natural resources to prevent concentration of wealth with a few and instead serve the common good of community.

Coming to Government policies, these are based on Industrial Resolution. Industrial Resolution embodies a policy of Government in Power Government Policies are both positive and negative in approach. The policy framing and implementation grants four kinds of roles namely, regulatory, promotional, entrepreneurial and that of planners.

The 'Regulatory Role' consists of:

(i) Restriction of private participation in areas like defence, industries or atomic energy.

(ii) Controlling capacity and location of plants.

(iii) Putting ceilings on expenses, ……… floor limit of wage and bonus, provisions of statutory welfare measures.

(iv) Regulation in terms of equity participation and foreign investment.

(v) Corporate tax, professional tax, tax on entertainment expenses and the like,

(vi) Export and import rules, custom duties, tariff and so on.

The 'Promotion Role' comprises:

(i) Development of infrastructure for industrial and commercial activities like roads, industrial estates, communication facilities and electricity.

(ii) Assistance like grant, investment subsidies, tax concession, tax holidays, subsidized water or electricity charges.

(iii) Providing fiscal and monetary incentives.

The 'Entrepreneurial Role' is to do with:

(i) Participation in business and industry where private participation is not adequate namely, electricity generation and distribution.

(ii) Ownership and management of reserved industries like defence production, atomic energy, oil and gas.

(iii) Managing public sector industries.

The 'Planning Role' covers the areas of:

(i) Five year plans

(ii) Prioritisation of industries

(iii) Foreign participation and bilateral agreements with other states or countries.

(iv) Green field area development plans

(v) Regional development plans and programs.

Turning our focus to “Industrial Laws”, good many laws have been passed from time to time to regulate the industrial and commercial activities, protection of interests of employees.

The most significant that business community is to take into account are- Indian Contract Act of 1872, Trade Union Act of 1926, Employees (Industrial) Standing Orders Act of 1946, Industrial Dispute Act of 1947, Import Export Control Act 1947, the Capital Issues 1947, Factories Act 1948, The Employees State Insurance Act of 1948, Industries Development and Regulation Act of 1951, Employees Provident Fund Act of 1952, Essential Commodities Act of 1955, Indian Companies Act 1956, Securities Contracts (Regulation) Act of 1956, Trade and Merchandise Marks Act of 1958, Weights and Measure Act of 1958, Income Tax Act of 1961, Borm Act of 1965, Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969, The Water (Pollution and Control of Pollution) Act of 1974, Household Electrical Appliance (Quality Control) Act 1976, The Air (Prevention and Control of Pollution) Act of 1981, Consumer Protection Act 1986, Environment Protection Act 1986, Securities and Exchange Board of India Act 1992.

There are Taxation Laws which are subject to amendment each year. Same is the case of Price Control regulations.

For a manager, these laws and sets are very important because his polices or strategies cannot be repugnant to the laws of the land.

Component # 6. Global Environment :

Global or international environment is of particular importance when there has been powerful sway of globalisation. The changes in global environment create a set of opportunities and threats to the firm's domestic and international share. Thus, the fall of state communism in Eastern Europe generated enormous growth opportunities for multinationals of America, western European countries and rising 'Asian Tigers'.

The removal of trade barriers in 1992 between community members in European Community provided them opportunity for free- trade. The Euro-dollar case in as a new currency in 1999 that granted good many opportunities and threats for different currencies of the member countries.

In 1991 Indian Government announced new Indian Policy to cater to the needs of liberalisation and globalisation of Indian economy. This meant a thorough overhauling of monetary and fiscal policies of government, under the umbrella of which that led to dismantling of artificial trade barriers thus, dismissing the “License and Control Raj”.

The bold policy initiatives were in the areas of—industrial licensing, foreign investment, foreign technology agreements, changes in MRTP Act, public sector reforms, promotion of small sale industries, trade policy reforms. The globalisation prices affected the world-wide events.

Thus, the oil crises of 1980s, formation of European Union and other economic groups, dismantling of USSR, economic recession. This strengthened the hold of MNCs and TNCs. As a result, new strategic concepts cannot light like international value chain, networking, and relationship marketing and so on. As the managers of today are global players, they should analyse international environment both in focus and from distance.

Industry Environment :

An industry is the group of firms manufacturing goods or rendering service of identical products. Thus, steel industry we mean all those units engaged in producing steel or iron and steel products. Similarly we can talk of automobile industry. Here we mean in specific context—say four wheelers.

However, one can include two wheelers, three wheelers, six wheelers and eight wheelers. Even when we speak of it, it consists of Scotties, or mopeds, scooters and motor cycles. It is a matter of convenience which is taken as a base for calculating cost, price and so on.

That is, each unit in the industry is a competitor for others. The industry environment has its constituents namely, competitors, customers, suppliers and substitutes. Each is a competing force. Perhaps the best model of competition in industry environment has been developed by Michael Porter who is considered as guru of strategies.

This penta forces model is widely accepted which explains how competitive force works within an industry. Following is the model of competitive forces as described in article “How Competitive Forces Shape Strategy” in Harward Business Review, March-April 79.

Every strategist or manager has to study the implications of this penta-forces that are at constant work in the industry.


Components of Business Environment – 2 Important Components: Internal Environment and External Environment

Component # 1. Internal Environment :

Internal environment is composed of multiple elements existing within the organization, including management, current employees and corporate culture.

Internal environment is the conditions, people, events and factors within an organization that influence its activities and choices, particularly the behavior of the employees. Factors that are frequently considered part of the internal environment also include the organization's mission statement, leadership styles and its organizational culture.

Component # 2. External Environment :

A business does not operate in a vacuum. It has to act and react to what happens outside the factory and office walls. These factors that happen outside the business are known as external factors or influences. These will affect the internal functions of the business and also the objectives of the business and its strategies.

“The external environment comprises of all the entities that exist outside the boundaries of a business, but have significant influence on its growth and survival.”

There are two major types of external environment:

ik. Micro Environment.

ii. Macro Environment.

ik. Micro Environment :

In simple terms, 'micro' means small and 'environment' is a factor that affects or impacts the surroundings. Micro-Environment is the immediate environment which has a direct impact on the business operations and their success. It is also known as the Task Environment.

These are the factors or elements in an organization's immediate area of operations that affect its performance and decision-making process. These factors include competitors, customers, distribution channels, suppliers, and the general public. Micro-Environment affects business and marketing at the operating level in its daily function.

een. Organization :

An organization refers to a group of all individuals working in different capacities and the practices and culture they follow. In micro-environment analysis, nothing is as important as self-analysis, which is done by the organization itself.

Understanding one's own strengths and weaknesses in a particular business is of vital importance. Organizations consist of specific groups of people who are likely to influence an organization.

Dit zijn:

(1) Owners – Proprietor, partners, shareholders, etc.

(2) Board of directors – Elected by shareholders. The board is responsible for day-to-day and general management of the organization.

(3) Employees – People who actually do the work in an organization. Employees are the major force within an organization.

b. Consumers/Customers :

No organization can survive without customers and consumers. A customer is the one who buys a product or service for the consumer who ultimately consumes or uses the product or service of the organization.

Hence, the central position is that of the consumer.

Therefore, an organization must closely monitor and analyze the following:

(1) Who are the customers/consumers?

(2) What features or benefits are they looking for?

(3) What are their income levels?

(4) What are their tastes, preferences?

(5) What are their buying patterns, etc.?

c. Competitors :

Competitors are the other business entities that compete for resources as well as markets. Competition shapes business. A study of the competitive scenario is essential for the marketer to identify threats from competition.

Following are a few major questions that may be addressed for analyzing competitions:

(1) Who are the competitors?

(2) What are their present strategies and business objectives?

(3) Who are the most aggressive and powerful competitors?

Competition may be direct or indirect direct competition is between organizations, which are in same business activity. At the same time competition can also be indirect.

Example – The competition between a holiday resort and car manufacturing company for available discretionary income of affluent customers is indirect competition.

d. Market :

Market refers to the system of contact between an organization and its customers.

The firm should study the trends and development and the key success factors of the market, which are as follows:

(1) The existing and the potential demand in market.

(2) Market growth rate

(3) Cost structure

(4) Price sensitivity

(5) Technological structure

(6) Distribution system.

e. Suppliers :

The suppliers refer to the providers of inputs, like raw materials, equipment and services to an organization. Large companies have to deal with hundreds of suppliers to maintain their production.

Suppliers with their own bargaining power affect the working and cost structure of the industry.

Therefore, it is important for an organization to carry out a study of the following:

ik. Who are the suppliers?

ii. What are their products, prices and terms and conditions?

iii. Whether to “Outsource” production or get it done “in-house” depending on this supplier environment, and so on.

f. Intermediaries :

Intermediaries include agents and brokers who facilitate the contact between buyers and sellers to get a certain commission. They may exert a considerable influence on the business organizations as, in many cases, the consumers are not aware of the manufacturers and their products. Hence, manufacturers use intermediaries to reach out to the consumers.

ii. Macro Environment :

In simple terms, 'macro' means major factors. Macro environment is the major external and uncontrollable factors that influence an organization's decision making, and affect its performance and strategies. These factors include the economic factors; demographics; legal, political, and social conditions; technological changes; and natural forces.

The macro environment examines the general business climate as it relates to the organization, but has nothing to do with the organization itself. The macro environment is primarily concerned with major issues and upcoming changes in the environment.

Elements of Macro Environment :

Dimensions of, or the factors constituting the macro environment include demographic, economic, social, technological, political, cultural, legal and global conditions which are considered relevant for decision-making and improving the performance of an organization. In contrast to the specific environment, these factors explain the macro environment which mostly influences many organizations at the same time.

een. Demographic Environment :

Demographics describe a population according to selected characteristics such as – age, gender, ethnicity, income, and occupation. In other words, Demographics is the study of population factors such as – the proportion of the population who are of a given race, gender, location or occupation, and also of such general factors as population density, size of population and location.

Voorbeeld:

A country where population rate is high and children constitute a large section of population, and then there is more demand for baby products. Similarly the demand of the people of cities and towns are different than the people of rural areas.

The high rise of population indicates the easy availability of labour. These encourage the business enterprises to use labour intensive techniques of production. Moreover, availability of skill labour in certain areas motivates the firms to set up their units in such area.

Voorbeeld:

The business units from America, Canada, Australia, Germany, UK, are coming to India due to easy availability of skilled manpower. Thus, a firm that keeps a watch on the changes on the demographic front and reads them accurately will find opportunities knocking at its doorsteps.

Business Organizations need to study different demographic factors to address the following issues:

ik. What demographic trends will affect the market size of the industry?

ii. What demographic trends represent opportunities or threats?

Demographic factors of interest to a business are:

(1) Population Size:

It has an important and critical impact on the organization's strategic competitiveness.

The most important changes in the population size are:

ik. Changes in birth rate and/or family size;

ii. Increase or decline in the total population;

iii. Effects of rapid population growth on natural resources or food supplies.

(2) Geographic Distribution:

In every country or region, population shifts/ migrates from one region to another. It might be from one city to another or non-metropolitan to metropolitan. This shift in population has a direct impact on the strategic competitiveness of the organization.

These changes will compel the organizations to think about the following issues:

ik. The attractiveness of a company's location may be influenced by governmental support.

ii. Companies may have to consider relocation if population shifts have a significant impact on the availability of a qualified workforce.

iii. The concepts of working-at-home and commuting electronically on the information highway have also started in India though at a very small level. These may imply changes in recruiting and managing the workforce.

(3) Ethnic Mix:

'Ethnic' means the characteristics of a people, especially a group (ethnic group) sharing a common and distinctive society, culture, religion, language, or the like. 'Ethnic Mix' refers to the social value system of a population. It has implications both for a Company's potential customers and for the workforce.

Issues that should be addressed include:

ik. What do changes in the ethnic mix of the population imply for product and service design and delivery?

ii. Will new products and services be demanded or can exist ones be modified?

iii. Are the managers prepared to manage a more culturally diverse workforce?

iv. How can the company position itself to take advantage of the increased workforce heterogeneity?

(4) Income Distribution:

In economics, income distribution is how a nation's total economy is distributed amongst its population.

It has a direct impact on:

ik. The purchasing power of the population.

ii. The disposable income of the society.

iii. The consumption level of the consumer.

iv. The saving patterns of the population.

The change in the above might identify new opportunities and sometimes threats for companies.

b. Economic Environment :

The economy pertains to the income, expenditures, and resources that affect the cost of running a business and household. Economic factors encompass such areas as the boom/bust cycle, and the growth in unemployment in some parts of the country as a result of the closing of traditional industries. The economic environment refers to the nature and direction of the economy in which a company competes or may compete.

The economic environment includes general economic situation in the region and the nation, conditions in resource markets (money market, manpower market, raw material components, services, supply markets and so on) which influence the supply of inputs to the enterprise, their costs, quality, availability and reliability of supplies. The survival and success of each and every business enterprise depend fully on its economic environment.

Factors that Affect the Economic Environment:

(1) Economic Systems :

een. Capitalism:

A capitalist economy is an economy where the laws of demand and supply operate freely. The capitalist system is one which is characterized by private ownership of the means of production, individual decision-making, and the use of market mechanisms to carry out the decision of individual participants and facilitate the flow of goods and services in market.

b. Socialism:

Socialism is generally understood as an economic system where the means of production are either owned or controlled by the state and where the resources allocation, investment pattern, consumption, income distribution, etc., are directed and regulated by the state.

c. Mixed Economy:

Mixed economy is the outcome of compromise between two diametrically opposing schools of thought. In a mixed economy, private, public and joint sectors and the like all have some say in the major decisions that influence the functioning of the economy. These are followed by the four important economic roles played by the government in a mixed economy viz., regularity role, promotional role, entrepreneurial role and planning role.

(2) Economic Conditions :

The economic conditions of a nation refer to a set of economic factors that have great influence on business organizations and their operations. These include gross domestic product, per capita income, markets for goods and services, availability of capital, foreign exchange reserve, growth of foreign trade, strength of capital market etc. All these help in improving the pace of economic growth.

(3) Economic Policies :

All business activities and operations are directly influenced by the economic policies framed by the government from time to time.

Some of the important economic policies are:

ik. Industrial policy.

ii. Fiscal policy.

iii. Monetary policy.

iv. Foreign investment policy.

v. Export -Import policy (Exim policy).

c. Political-Legal Environment :

Government guides and controls the business through its regulations and policies. Thus the type of government running a country is a powerful influence on any business. A strategist has to consider the changes in the regulatory framework and their impact on the business.

Political environment includes political conditions such as – general stability and peace in the country and specific attitudes that elected government representatives hold towards business.

Legal environment includes various legislations passed by the Government administrative orders issued by government authorities, court judgments as well as the decisions rendered by various commissions and agencies at every level of the government – centre, state or local. Legal factors follow on from political factors, as the governments often pass laws which affect business.

The important legislations that concern the business enterprises include the Companies Act, 1956, Foreign Exchange Management Act, 1999, The Factories Act, 1948, Industrial Disputes Act, 1972, etc.

d. Socio-Cultural Environment :

The social environment of business includes the social forces like customs and traditions, values, social trends, society's expectations from business, etc.

Socio-cultural factors are those areas that involve the shared beliefs and attitudes of the population. People learn to behave in particular ways as a result of the feedback from the rest of the society. Behaviour and attitudes that are regarded as inappropriate or rude are quickly modified, and also people develop expectations about how other people should behave.

Voorbeeld:

ik. During festive seasons there is an increase in the demand for new clothes, sweets, fruits, flowers, etc.

ii. Due to increase in literacy rate, the consumers have become more conscious of the quality of the products.

iii. Due to the change in family composition, more nuclear families with single child concepts have come up.

This increases the demand for the different types of household goods.

Culture incorporates the set of values, ideas, and attitudes that are learnt and shared among the members of a group. Cultural changes over the same period include a major change in eating habits due to an increase in tourism and world travel, and greater globalization of food markets. Very few cultural changes come about as the result of marketing activities.

e. Technological Environment :

Technology refers to inventions from basic engineering research or Technological advances in recent years have been rapid, and have affected almost all areas of life. Whole new industries have appeared. The varying technological environments of different countries affect the designing of products.

In order to survive and grow in the market, a business has to adopt the technological changes from time to time. It may be noted that scientific research for improvement and innovation in products and services is a regular activity in most of the big industrial organizations.

Technology has changed the manner of communication. This has become possible with the advent of Internet and telecommunication system. It has changed the ways of how businesses operate now. This is creating many new business opportunities as well as making obsolete many existing systems.

The following factors are to be considered for the technological environment:

ik. The pull of technological change.

ii. Opportunities arising out of technological innovation.

iii. Risk and uncertainty of technological development.

iv. Role of R&D in a country and government's R&D budget.

f. Global Environment :

The concept of global village has changed how individuals and organizations relate to each other. Global environment represents the process of liberalization. Through this liberalization process, Indian economy has opened up and started interacting with the world in a big way.

This has resulted in easy entry of foreign business organizations in India which further resulted in stiff competition and efficiency. Ultimately, liberalization has helped us in achieving a high growth rate, easy availability of goods at competitive rates, a healthy and flourishing stock market, high foreign exchange reserve, low inflation rate, strong rupee, good industrial relations, etc.

Among the global environmental factors that should be assessed are:

ik. Potential – positive and negative impact of significant international events.

ii. Identification of both – important emerging global markets and global markets that are changing.

iii. Differences between cultural and institutional attributes of individual global markets.

Competitive Environment :

Every organization faces competition, whether small or big, national, multinational or transnational. Medium and small businesses chase the same set of customers and find that prices and product quality are bound by the moves of their competitors.

Multinationals and large organizations clash directly on every level of product and service. The benefits of competition are also enjoyed by the society and the markets in which the competing organizations operate. The customers get products of better quality at lower costs. They get better value of their money because of competition.

What is Competitive Environment?

The external environment of an organization consists of general environment and/or a competitive environment. It is also widely accepted that the nature of competition in an industry is more directly influenced by developments taking place in the competitive environment.

The changes in customers and direct competitors that influence the competitive strategy of the business unit, are –

ik. The development of new products by competitors;

ii. The emergence of new channels of distribution; en

iii. The rise of new customer values.

The competitive environment, also known as the market structure, is the dynamic system in which the business competes.

Effect of Competition :

The competitive environment will have a major impact on the firm's strategy.

ik. The pressure from direct competitors, or, to use another phrase, the competitive intensity of the industry. If intensity is high, profitability of firms in the industry is likely to be low.

Example – A combination of slow growth and excess capacity is likely to produce lower margins, particularly if this is coupled with high exit barriers.

ii. Influencing industry profitability is the ease of entry for the new competitors. Industry profitability is likely to be low when entry barriers are low – when it is easy for competitors to enter and compete.

In the fight for market share, competition is not manifested only in the macro- environmental factors. Rather, competition in an industry is rooted in underlying economics, and competitive forces exist that go well beyond the established combatants in a particular industry. Customers, suppliers, potential entrants, and substitute products are all competitors that may me more or less prominent or active depending on the industry.

How to Deal with Competition?

A better understanding of the nature and extent of competition may be reached by answering the following questions:

ik. Who are the competitors?

ii. What are their product and services?

iii. What are their market shares?

iv. What are their financial positions?

v. What gives them cost and price advantage?

vi. What are they likely to do next?

vii. How strong is their distribution network?

viii. What are their manpower strengths?

Cooperation in a Competitive Environment :

Mutual cooperation among business units is witnessed in every competitive business environment. In this set-up, every organization fulfills its business objective and gets mutual benefits.

Cooperation in a competitive environment can be ensured through the following techniques:

1. Collusion :

Collusion is an agreement between two or more persons, sometimes illegal and therefore secretive, to limit open competition by deceiving, misleading, or defrauding others of their legal rights, or to obtain an objective forbidden by law typically by defrauding or gaining an unfair advantage.

It is an agreement among firms to divide the market, set prices, or limit production. It can involve “wage fixing, kickbacks, or misrepresenting the independence of the relationship between the colluding parties.” In legal terms, all acts affected by collusion are considered void; a Collusion may be either Indirect (Tacit) or Direct (Explicit).

een. Indirect or Tacit Collusion – It occurs through a system of public, unstated, informal rules and roles to follow, such as – leader-follower setup for setting industry prices or through signalling among firms, such as – announcing product plans or investment decisions.

b. Direct or Explicit Collusion – It happens when the firms discuss together what they will do. Direct collusion often leads to the formation of cartels, such as – OPEC, which in 2005 was composed of the world's largest oil-producing countries.

2. Cartelisation :

A cartel is a formal agreement among competing firms. It is a formal organization where there is a small number of sellers and usually involves homogeneous products. Cartel members may agree on such matters as price fixing, total industry output, market shares, allocation of customers, allocation of territories, bid rigging, establishment of common sales agencies, and the division of profits or combination of these. The aim of such collusion (also called the cartel agreement) is to increase individual members' profits by reducing competition.

Example – Cartel in middle-east, where OPEC tries to create the price and supply scenario of oil to protect their interest.

ik. In the public cartel any government is involved to enforce the cartel agreement, and the government's sovereignty shields such cartels from legal action.

ii. Private cartels are subject to legal liability under the antitrust laws now found in nearly every nation of the world.

Keiretsu :

It is a complex arrangement in which firms take equity stakes in one another as a long standing strategic alliance. It is used in Japan to link up many different companies. The keiretsu maintained dominance over the Japanese economy for the greater half of the 20th century, but are beginning to lose their grip.

The member companies own small portions of the shares in each other's companies, centered on a core bank. This system helps insulate each company from stock market fluctuations and takeover attempts, thus enabling long-term planning in innovative projects. It is a key element of the automotive industry in Japan.

een. Horizontal keiretsu – The primary aspect of a horizontal keiretsu (also known as financial keiretsu) is that it is set up around a Japanese bank. The bank assists these companies with a range of financial services.

Example – The leading horizontal Japanese keiretsu, also referred to as the “Big Six”, include – Fuyo, Sanwa, Sumitomo, Mitsubishi, Mitsui, and Dai-lchi Kangyo bank groups. Horizontal keiretsu may also have vertical relationships, called branches.

b. Vertical keiretsu – Vertical keiretsu (also known as industrial keiretsu) are used to link suppliers, manufacturers, and distributors of one industry. One or more sub-companies are created to benefit the parent company (for example, Toyota or Honda).

3. Family Owned Cooperation :

Cooperation generates automatically in businesses owned by a same family. The ownership, groups are engaged in the management of their enterprise in a direct manner. The ownership group is nothing but a family and its kith and kin. These include business houses such as – Tata, Birla, Godrej, Reliance, Modi, Escorts, et al. Major decisions and sometimes even minor decisions are made by members of the family who manage the enterprise.

4. Conglomerate:

It is a strategy that expands the firm's operations into industries and markets that are not similar or related to firm's initial base. It does not involve the firm's distinctive competence across different lines of business.

Conglomerate is a corporation that is made up of a number of different, seemingly unrelated businesses. In a conglomerate, one company owns a controlling stake in a number of smaller companies, which conduct business separately. Each of a conglomerate's subsidiary businesses runs independently of the other business divisions, but the subsidiaries' management reports to senior management at the parent company.

5. Consortium :

Consortium is a Latin word, meaning 'partnership, association or society' and derives from consors, meaning 'partner.' A consortium is an association of two or more individuals, companies, organizations or governments (or any combination of these entities) with the objective of participating in a common activity or pooling their resources for achieving a common goal.

In many high-tech industries, competing firms will actively cooperate to shares the costs and risks of developing cutting-edge technology that represents important breakthroughs.


 

Laat Een Reactie Achter