Functionele managementgebieden

Alles wat u moet weten over de functionele gebieden van beheer. Er is een zeer brede reikwijdte van beheer.

De managementfunctie varieert naargelang het gebruik. Elke organisatie heeft een ander functioneel gebied van management nodig voor de planning van activiteiten, organisatie van middelen, opzetten van een communicatiesysteem, leiding en motivatie van mensen, en controle van operaties voor het realiseren van haar doelen of doelstellingen.

Enkele belangrijke functionele gebieden van beheer zijn: -

1. Personeelsmanagement 2. Financieel management 3. Marketingmanagement 4. Productiemanagement 5. Aankoopmanagement 6. Development Management

7. Onderhoudsbeheer 8. Kantoorbeheer 9. Human Resource Management 10. Kostenbeheer 11. Boekhoudbeheer 12. Verkoopbeheer

13. Advertentiebeheer 14. Communicatiebeheer 15. Publicatiebeheer 16. Milieubeheer 17. Servicebeheer 18. Kwaliteitsbeheer 19. Onderzoeks- en ontwikkelingsbeheer.

Leer bovendien over de doelstellingen, aard, functies en activiteiten van elk functioneel managementgebied.


Top 19 functionele managementgebieden

Functionele managementgebieden - Personeelsmanagement, Financieel management, Marketingmanagement, Productiemanagement en enkele anderen

Functionele managementgebieden zijn de som van al die activiteiten die in een organisatie worden uitgevoerd om de doelstellingen van de organisatie te bereiken. Deze functies kunnen van verschillende typen zijn, maar personeel, financiën, marketing en productieactiviteiten zijn van bijzonder belang.

Verschillende managementexperts hebben afzonderlijke functionele managementgebieden gecreëerd.

Enkele belangrijke functionele gebieden worden hieronder gegeven:

1. Personeelsbeheer

2. Financieel beheer

3. Marketingbeheer

4. Productiebeheer

5. Aankoopbeheer

6. Ontwikkelingsmanagement

7. Onderhoudsbeheer

8. Kantoorbeheer

1. Personeelsmanagement :

Alle productiemiddelen (mannen, materialen, machines, geld, enz.) Kunnen worden verdeeld in twee delen - actief en passief. Actieve middelen omvatten mannen, terwijl machines, materialen, geld enz. Tot passieve productiemiddelen behoren. Een onderneming kan een grote hoeveelheid passieve productiemiddelen hebben, zoals machines, materialen en geld, maar deze zijn nutteloos als ze niet correct worden gebruikt. Deze kunnen alleen correct worden gebruikt met behulp van actieve middelen, dat wil zeggen mensen.

Wat nodig is, is dat dergelijke menselijke middelen beschikbaar worden gesteld die perfect efficiënt zijn. Het is de taak van personeelsbeheer om efficiënt personeel beschikbaar te stellen. Om deze taak te vervullen, is de personeelsafdeling gevestigd in grote organisaties. Deze afdeling functioneert onder toezicht van de personeelsmanager.

Betekenis van personeelsmanagement :

Personeelsmanagement is die tak van management die zich bezighoudt met de werving, selectie, ontwikkeling en het optimale gebruik van de medewerkers. Met andere woorden, personeelsmanagement houdt zich bezig met de werknemers die op alle niveaus van een organisatie zijn betrokken.

Doelstellingen van personeelsbeheer :

De belangrijkste doelstellingen van personeelsbeheer zijn:

(1) Om bekwame werknemers te bieden:

Het eerste doel van personeelsbeheer is om bekwame medewerkers aan de organisatie te bieden. Alleen werknemers kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de organisatie.

(2) Om de efficiëntie van werknemers te vergroten:

Een juiste selectie van de medewerkers is niet voldoende voor het succes van de organisatie. Het is eerder noodzakelijk om hun efficiëntie continu te verhogen. Personeelsmanager voert deze functie uit door training voor de werknemers te regelen.

(3) Teamgeest ontwikkelen:

Het is de doelstelling van personeelsbeheer om teamgeest aan te wakkeren bij alle werknemers in de organisatie. Doelstellingen van de onderneming kunnen eenvoudig op deze manier worden bereikt.

(4) Om hartelijke industriële relaties te ontwikkelen:

Het doel van het personeelsmanagement is het ontwikkelen van een geest van goede wil, vertrouwen en wederzijds respect tussen de arbeiders en de werkgevers. Zo'n geest maakt industriële relaties hartelijk.

(5) Om een ​​prettige werkomgeving te ontwikkelen:

De werkomgeving waarin de werknemers moeten werken, heeft grote invloed op hun efficiëntie. Een schone en gezonde omgeving verhoogt hun efficiëntie. Het is daarom de functie van personeelsbeheer om een ​​goede werkomgeving te bieden.

Aard van personeelsbeheer :

Aard van personeelsbeheer blijkt uit de volgende feiten:

(1) Het is gerelateerd aan mensen:

Personeelsmanagement houdt zich bezig met human resource. Het toepassingsgebied is van toepassing op werknemers die op alle niveaus in een organisatie werken. Het omvat werving van werknemers, selectie, training, functiewaardering, bepaling van de beloning, het bieden van goede werkomstandigheden enz. Kortom, elke activiteit van personeelsbeheer heeft betrekking op mensen.

(2) Het is een doordringende functie:

De aard van het personeelsbeheer is alomtegenwoordig. Doordringend betekent hier dat de functie van personeelsmanagement op alle managementniveaus wordt uitgeoefend. Met andere woorden, managers op alle niveaus vervullen deze functie ten opzichte van hun werknemers. In feite wordt de functie van personeelsbeheer uitgevoerd door een afzonderlijk opgerichte personeelsafdeling.

Maar het is hier noodzakelijk om duidelijk te maken dat de oprichting van deze afdeling andere managers niet ontslaat van hun personeelsbeheerfunctie. Het doel van de oprichting van deze afdeling is alleen om andere managers te helpen hun functie van personeelsbeheer te vervullen. De eindverantwoordelijkheid blijft echter bij alle betrokken managers.

(3) Het is een functie met meerdere doelstellingen:

De aard van personeelsbeheer is multi-objectief.

Het moet drie doelstellingen tegelijkertijd bereiken:

(i) Organisatiedoelstelling:

Als organisatorische doelstelling moet personeelsmanagement de beschikbare arbeidskrachten in een organisatie maximaal benutten.

(ii) Doelstelling van de medewerkertevredenheid:

Een ander doel van personeelsbeheer is om de werknemers tevreden te stellen door te zorgen voor een goede beloning, promotie, training, etc.

(iii) Sociale doelstelling:

Het handhaven van industriële vrede is de sociale doelstelling van personeelsbeheer.

(4) Het is een groep personeelsactiviteiten:

Onder personeelsbeheer komen verschillende activiteiten met betrekking tot werknemers. Het wordt daarom een ​​groep personeelsactiviteiten genoemd. Belangrijkste personeelsactiviteiten zijn werving, selectie, training, functie-evaluatie, vaststelling van beloning, etc.

(5) Het vereist de kennis van psychologie:

Personeelsmanagement houdt zich bezig met menselijke productiemiddelen. Elk individu dat in een organisatie werkt, heeft zijn eigen wensen, verwachtingen en smaken. Om maximaal werk uit zijn ondergeschikten te halen, moet een manager rekening houden met al deze dingen. Managers moeten daarom kennis hebben van de menselijke psychologie.

Rol van personeelsmanager :

In moderne organisaties vervult een personeelsmanager niet één maar vele rollen die hieronder worden genoemd:

(1) Als Line Executive:

Personeelsmanager is het hoofd van de personeelsafdeling. Om de verantwoordelijkheid van zijn afdeling te dragen wanneer hij de functies van werving, selectie, training, etc. uitvoert, fungeert hij als lijnmanager. Het kenmerk van een leidinggevende is dat hij rechtstreeks verantwoordelijk is voor zijn activiteiten.

(2) Als stafmedewerker:

Wanneer een personeelsmanager hoofden van andere afdelingen adviseert over de oplossing van de problemen met hun werknemers, treedt hij op als stafmedewerker. Het is het kenmerk van een stafmedewerker dat hij niet verantwoordelijk is voor de resultaten van zijn advies.

(3) Als raadgever:

Wanneer een personeelsmanager luistert naar de problemen van verschillende werknemers die in de organisatie werken en dit onder de aandacht van de algemeen manager brengt, speelt hij de rol van adviseur. Hij geeft advies aan de algemeen directeur met betrekking tot de oplossing van deze problemen.

(4) Als bemiddelaar:

Wanneer een personeelsmanager geschillen tussen management en werknemers wil oplossen, speelt hij de rol van bemiddelaar.

(5) Als vertegenwoordiger:

Een personeelsmanager vertegenwoordigt zijn organisatie in de vergadering bijeengeroepen door de overheid en niet-gouvernementele organisaties om een ​​oplossing te vinden voor de problemen van werknemers. Zo speelt hij ook de rol van vertegenwoordiger.

2. Financieel beheer :

De belangrijkste doelstelling van elk bedrijf is om winst te maken voor de eigenaars door goederen of diensten te verkopen. Om dit doel te bereiken is financiering vereist. In dit verband kan worden gezegd dat financiën de ziel is van elk bedrijf. Met dit in het achterhoofd is een goed beheer van de financiën absoluut noodzakelijk.

In elk bedrijf zijn drie belangrijke vragen met betrekking tot financiën: (i) Hoeveel financiering is vereist voor verschillende bedrijfsactiviteiten? (ii) Hoeveel ervan wordt verkregen uit verschillende bronnen? en (iii) Hoe wordt de winst van verschillende bedrijfsactiviteiten verdeeld? Antwoord op al deze vragen is inherent aan financieel beheer.

Met andere woorden, er kan worden gezegd dat onder financieel beheer eerst de behoefte aan financiering wordt geschat en vervolgens verschillende bronnen voor het verkrijgen van financiering en het kwantum ervan worden bepaald en ten slotte worden regelingen getroffen voor de verdeling van de winst.

Concluderend kan worden gezegd dat onder financieel beheer de financiële behoeften van een bedrijf zodanig worden vervuld dat de doelstellingen ervan gemakkelijk kunnen worden bereikt.

Toepassingsgebied of aspecten van financieel beheer :

Met betrekking tot de reikwijdte of aspecten van financieel beheer zijn er twee benaderingen. Eén, traditionele benadering en twee, moderne benadering. Volgens de traditionele aanpak wordt inkoop van benodigde financiering voor een bedrijf financieel beheer genoemd. In de moderne benadering wordt de reikwijdte van financieel beheer in een breder perspectief gezien. Het omvat niet alleen de aanschaf van financiële middelen, maar ook het efficiënte gebruik ervan. Moderne denkers hebben drie belangrijke beslissingen genomen die door een financieel manager zijn genomen.

Hetzelfde gebied als onder:

(1) Investeringsbeslissing:

Investeringsbeslissing verwijst naar de selectie van die activa waarin door het bedrijf moet worden geïnvesteerd of de activa die moeten worden gekocht om het bedrijf te runnen.

Activa die door het bedrijf worden verkregen, zijn van twee soorten:

(i) Vaste activa en

(ii) Vlottende activa.

Op dezelfde basis bestaat het investeringsbesluit ook uit twee delen:

(i) Beleggingsbeslissing voor vaste activa:

Om deze beslissing te nemen, moet de financiële manager weten welke activa moeten worden gekocht voor andere afdelingen zoals productieafdeling, inkoopafdeling, verkoopafdeling, enz. De productieafdeling heeft bijvoorbeeld een machine nodig om een ​​bepaald product te produceren . Na ontvangst van deze informatie van de productieafdeling, moet de financiële manager beslissen welke van de verschillende alternatieven (verschillende machines) op de markt het beste zijn voor het produceren van die specifieke grondstof.

Om een ​​selectie van de beste alternatieven te maken, wordt een kosten-batenanalyse van verschillende alternatieven uitgevoerd. Dat alternatief is gekozen dat meer winst oplevert tegen lagere kosten. Beslissingen over investeringen in vaste activa worden Capital Budgeting genoemd.

(ii) Beleggingsbeslissing over lopende activa:

Vlottende activa omvatten voornamelijk contanten, aandelen, debiteuren, enz. Financiële manager moet ervoor zorgen dat er voldoende wordt geïnvesteerd in vlottende activa. Onder voldoende beleggen wordt verstaan ​​dat beleggen in deze activa zoveel moet zijn dat de dagelijkse verplichtingen van de onderneming op tijd worden nagekomen. Met andere woorden, de liquiditeit van het bedrijf moet worden gehandhaafd. Hier kan echter worden vermeld dat als het bedrag aan vlottende activa groot is, de liquiditeitspositie van het bedrijf zal verbeteren, maar de winstgevendheid zal dalen.

Integendeel, als het bedrag aan vlottende activa lager is dan vereist, zal dit de winstgevendheid van het bedrijf vergroten, maar de liquiditeitspositie wordt negatief beïnvloed. De financiële manager moet dus beslissen over de optimale hoeveelheid investeringen in vlottende activa. Besluiten met betrekking tot investeringen in vlottende activa worden beheer van werkkapitaal genoemd.

(2) Financieringsbesluit:

De andere beslissing van de financieel manager heeft betrekking op verschillende bronnen waaruit financiering moet worden verkregen om aan de vereisten van de onderneming te voldoen. Hij moet nagaan in welke verschillende bronnen de benodigde financiering moet worden gemobiliseerd en voor welk bedrag. Deze vraag heeft betrekking op de kapitaalstructuur. Kapitaalstructuur is de som van vreemd vermogen en aandelenkapitaal.

Er moet een goed evenwicht zijn tussen schuld en aandelenkapitaal, aangezien dit de marktprijs van de aandelen en de kapitaalkosten beïnvloedt. Een dergelijke kapitaalstructuur die gebruik maakt van de juiste hoeveelheid vreemd vermogen wordt optimale kapitaalstructuur genoemd. Een dergelijke kapitaalstructuur heeft het kenmerk van maximale marktprijs van aandelen en minimale kapitaalkosten.

(3) Dividendbesluit:

Hoeveel van de totale winst als dividend onder de aandeelhouders wordt verdeeld en hoeveel door de onderneming als reserve wordt behouden, is een andere beslissing die een financieel manager moet nemen. Aandeelhouders willen dat ze maximaal dividend krijgen en de managers willen dat de maximale winst als reserve wordt behouden om aan de toekomstige vereisten van de onderneming te voldoen.

De financieel manager moet een evenwicht vinden tussen deze twee eisen aan de winst, zodat beide partijen tevreden zijn. Deze beslissing wordt ook verwijdering van overtollige beslissing genoemd.

3. Marketingbeheer :

Marketingmanagement verwijst naar alle managementactiviteiten met betrekking tot marketing. Marketing omvat al die activiteiten, variërend van het kennen van de behoeften van de consument tot hun tevredenheid. Aan de andere kant omvat management planning, organisatie, personeel, regie en controle. Het uitvoeren van alle managementfuncties in het kader van marketing wordt marketingmanagement genoemd.

De belangrijkste activiteiten van marketingmanagement zijn dus als volgt:

(i) Planning van marketingactiviteiten.

(ii) Organiseren van marketingactiviteiten.

(iii) Personeel voor het uitvoeren van marketingactiviteiten.

(iv) Regie van marketingactiviteiten.

(v) Controle van marketingactiviteiten.

Doelstellingen van marketingmanagement :

De belangrijkste doelstellingen van marketingmanagement zijn:

(1) Om de tevredenheid van de consument te waarborgen:

Hoofddoel van marketingmanagement is om de tevredenheid van de consument te waarborgen. Om dit doel te bereiken, maakt marketingmanager een intensieve studie van de behoeften van de consument. Productie en distributie van goederen zijn afgestemd op hun behoeften.

(2) De maatschappij dienen:

Onder marketingmanagement speelt marketingmanager een belangrijke rol bij het vervullen van de sociale verplichting van het bedrijf. Daartoe streeft hij er voortdurend naar producten van goede kwaliteit te produceren, goederen en diensten tegen redelijke prijzen te leveren, valse beloften via publiciteitsmedia te voorkomen, goed gedrag voor de klanten te waarborgen, enz. aan de ene kant wordt aan de sociale verplichting van het bedrijf voldaan en aan de andere kant wordt de goodwill vergroot.

(3) Om het marktaandeel te vergroten:

Toename van marktaandeel betekent toename van de omzet. Het doel van een marketingmanager is om een ​​groot deel van de markt onder zijn bezit te brengen. Met het oog op het verhogen van de verkoop van goederen en diensten gebruikt hij alle middelen voor verkoopbevordering, zoals gratis monsters, tentoonstellingen, kortingsverkopen, enz.

(4) Maximale inkomsten genereren voor het bedrijf:

Marketing alleen is zo'n zakelijke activiteit als inkomsten oplevert. Het is vrij duidelijk dat zonder winstoogmerk geen zaken lang kunnen duren. Het is daarom de doelstelling van de marketingmanager om maximale inkomsten voor het bedrijf te genereren, terwijl de volle tevredenheid van de consument in gedachten wordt gehouden.

(5) Om de marketingfunctie efficiënt uit te voeren:

Marketingfuncties omvatten - marketingonderzoek, productplanning, aankoop, verkoop, branding, verpakking, prijzen, reclame, enz. Marketingmanager is verantwoordelijk voor het uitvoeren van al deze functies. Van hem wordt verwacht dat hij dit efficiënt zal volbrengen. Een belangrijke functie van de marketingmanager is dus het efficiënt uitvoeren van al deze functies.

(6) Om de managementactiviteiten efficiënt uit te voeren met verwijzing naar de marketing:

Om marketingfuncties te kunnen uitvoeren, moet marketingmanager deze plannen, organiseren, aansturen en controleren. Het is de doelstelling van de marketingmanager dat hij alle managementactiviteiten efficiënt uitvoert.

Functies van marketingmanagement :

Functies van marketingmanagement verwijzen naar die activiteiten die worden uitgevoerd om de doelstellingen van marketing te bereiken. In eerste instantie worden marketingdoelstellingen bepaald. Om hetzelfde te bereiken, is er behoefte aan planning, organisatie, personeel, aansturing en controle van marketingactiviteiten. Dit zijn trouwens functies van marketingmanagement.

Hun korte beschrijving is als volgt:

(1) Planning van marketingactiviteiten:

Allereerst wordt de planning van marketingactiviteiten gedaan om marketingdoelen te bereiken of marketingactiviteiten uit te voeren. Planning betekent hier om te bepalen wanneer, hoe, waar en door wie verschillende marketingactiviteiten moeten worden uitgevoerd.

(2) Organiseren van marketingactiviteiten:

Om verschillende activiteiten uit te voeren (aankoop, assemblage, verkoop, opslag, transport, verpakking, prijzen, reclame, marketingonderzoek, enz.) Zijn deze in enkele groepen onderverdeeld. Onder groepering wordt een speciale functie gecreëerd om soortgelijke activiteiten uit te voeren. Rechten en plichten van verschillende aldus gecreëerde posten zijn duidelijk omschreven. Wie wordt de officier en wie worden de ondergeschikten worden ook beslist?

(3) Personeel voor marketingactiviteiten:

Onder deze functie worden afspraken gemaakt om verschillende marketingactiviteiten uit te voeren. In grote organisaties is de personeelsafdeling opgericht voor het maken van afspraken. Marketingmanager helpt personeelsmanager om personeel voor zijn afdeling te beveiligen.

(4) Regie van marketingactiviteiten:

Regie verwijst naar het geven van de juiste begeleiding aan personen die op verschillende posten werken, zodat zij hun taken efficiënt kunnen vervullen. Onder deze functie houdt marketingmanager toezicht op zijn ondergeschikten, geeft ze goed leiderschap en motiveert hij ze van tijd tot tijd.

(5) Controle van marketingactiviteiten:

Met het beheersen van marketingactiviteiten wordt van tijd tot tijd het beoordelen van marketingactiviteiten bedoeld, zodat afwijkingen kunnen worden opgespoord. In geval van een negatieve afwijking wordt hetzelfde verwijderd door onmiddellijk corrigerende maatregelen te nemen.

4. Productiebeheer :

Het productiebeheer is nodig door de productieorganisaties. Deze organisaties veranderen de vorm van de grondstof en maken deze nuttiger.

Dit functionele managementgebied omvat de volgende activiteiten:

(i) Om te anticiperen op de productieactiviteiten,

(ii) Om de soort en hoeveelheid te produceren goederen te bepalen,

(iii) Om tijdig voor de grondstof te zorgen,

(iv) Om productie te plannen en te beheersen,

(v) Om de behoefte van de werknemers van de productieafdeling te bepalen en het wervings- en selectieproces te regelen,

(vi) Om de tijd- en bewegingstudie uit te voeren,

(vii) Om de productiemethode te bepalen,

(viii) Controle van de kwaliteit van de geproduceerde goederen, enz.

5. Aankoopbeheer :

Aankoopbeheer betekent het plannen en beheersen van aankopen. Het betekent om te bepalen welke goederen moeten worden gekocht, waar te kopen, wanneer te kopen, etc.

Dit zijn de belangrijkste functies die onder het inkoopbeheer moeten worden uitgevoerd:

(i) Om de aanvraag tot aankoopbrief te verkrijgen,

(ii) Om navraag te doen vóór aankoop,

(iii) Om bestellingen voor de aankoop van goederen te plaatsen,

(iv) Om de goederen te ontvangen,

(v) Om te zorgen voor de opslag van goederen,

(vi) Om de ontvangst van goederen, de voorraad en uitgifte te controleren.

6. Ontwikkelingsmanagement :

Ontwikkelingsmanagement houdt verband met het beheer van onderzoeksactiviteiten.

De volgende activiteiten worden eronder uitgevoerd:

(i) Om een ​​nieuw productieproces te ontwikkelen,

(ii) onderzoek verrichten met betrekking tot de goederen, machines en werktuigen die bij het productieproces worden gebruikt,

(iii) Om nieuwe producten te ontwikkelen,

(iv) Om nieuwe vervangers voor grondstoffen, etc. te ontdekken

7. Onderhoudsbeheer :

Het is de verantwoordelijkheid van dit functionele managementgebied om de organisatie in werkende staat te houden. Als het gebouw en de machines van de fabriek niet in goede staat zijn, zal de efficiëntie van de werknemers zeker worden verminderd. Het zal daarom niet voldoen aan zowel de eigenaar als de werknemers. Daarom is onderhoudsbeheer belangrijk voor beide categorieën.

De belangrijkste functies van het onderhoudsbeheer worden hieronder gegeven:

(i) Om de machines en werktuigen in goede staat te houden,

(ii) Om de netheid van het gebouw te waarborgen,

(iii) Om te zorgen voor onderhoud,

(iv) Om de onderhoudsactiviteiten te controleren, enz.

8. Kantoorbeheer :

Office betekent een plaats waar de verschillende activiteiten van de organisatie worden gepland en beheerd. Om deze plek op een geplande manier te runnen, wordt office management genoemd. Het is de plaats van waaruit de medewerkers aanwijzingen en begeleiding krijgen.

Het office management omvat de volgende activiteiten:

(i) Om accounts op te stellen en veilig te houden,

(ii) Om te zorgen voor effectieve communicatie,

(iii) Om plannen vast te stellen,

(iv) Coördinatie tussen verschillende afdelingen tot stand brengen

(v) Om alle benodigde apparatuur op kantoor te leveren,

(vi) Om te corresponderen, en

(vii) Om te zorgen voor een optimaal gebruik van de diensten van werknemers en van alle andere bronnen.


Functionele managementgebieden - 4 hoofdgebieden: productiebeheer, marketingbeheer, financieel beheer en personeelsbeheer

De functionele gebieden van beheer zijn zeer breed.

Ze zijn vermeld als onder:

1. Productiebeheer:

Wat de productieorganisatie betreft, is productie een kernfunctie. De volledige productie moet worden gepland, georganiseerd, gestuurd, gecoördineerd en gecontroleerd.

De productieactiviteiten omvatten het volgende:

ik. Product ontwerpen.

ii. Verwerving van materialen.

iii. Opslag van materialen.

iv. Planning en besturing van fabrieksactiviteiten.

v. Reparaties en onderhoud.

vi. Inventarisatie en kwaliteitscontrole.

vii. Onderzoek en ontwikkeling.

2. Marketingmanagement :

Marketing is het totale systeem van op elkaar inwerkende bedrijfsactiviteiten die zijn ontworpen om bevredigende producten en diensten te plannen, prijzen, promoten en distribueren naar huidige en potentiële klanten. Marketing houdt zich bezig met al die activiteiten die de verkoper in staat stellen de titel aan de koper over te dragen.

De verschillende marketingactiviteiten kunnen worden vermeld als onder:

ik. Product Planning:

Het gaat om het volgende-

een. Beslissen over de vraag of één product of een aantal producten, dat wil zeggen, productlijn, productmixbeslissingen, wordt vervaardigd

b. Nieuwe product ontwikkeling.

c. Product afwisseling.

d. Productdiversificatie.

e. Product eliminatie.

f. Branding.

g. Inpakken.

h. Omgaan met verschillende fasen in de productlevenscyclus.

ii. Prijzen:

Prijsbepaling is nog een andere taak van de marketeer. Er zijn veel factoren die de prijs van het bedrijf beïnvloeden. De prijs wordt bepaald door een aantal doelstellingen, zoals target, rendement op investering, maximaliseren van marktaandeel, voldoen aan concurrentie, voorkomen van concurrentie, enz. Er zijn verschillende soorten prijzen voor het product. Marketingmanagement moet de juiste prijsbepalingsmethode kiezen in het licht van factoren die prijsbeslissingen beïnvloeden.

iii. Fysieke distributie:

De volgende belangrijke beslissing is de keuze van het distributiekanaal. Bovendien omvat het opslag, identificatie van leveringsbron, transport, locatie van magazijnbeslissingen, verplaatsing van goederen binnen de faciliteit, enz.

iv. Promotie:

Marketeer moet belangrijke beslissingen nemen over de promotiemaatregelen die de vraag naar de producten zouden stimuleren en daarmee het verkoopvolume zouden vergroten. Een reeks hulpmiddelen die in dit verband worden gebruikt, zijn reclame, persoonlijke verkoop, verkoopbevordering en public relations.

3. Financieel beheer :

De belangrijkste focus van financieel beheer is het beheren van financiële middelen. Financiën is het levensbloed van een organisatie. Het is nodig om zaken te doen, groei en ontwikkeling te bereiken en zijn identiteit te beschermen in de veranderende omgeving. Financieel management houdt zich bezig met managementbeslissingen over acquisitie en financiering van lang- en kortlopend krediet voor de onderneming. Het gaat om planning, organisatie en controle van financiële middelen.

Het omvat het volgende:

ik. Schatting van de benodigde middelen voor zowel de zakelijke als de lange termijn.

ii. Berekening van kapitaalkosten.

iii. Mobilisatie van fondsen.

iv. Bepaling van de kapitaalstructuur.

v. Bepaling van het hefboomniveau.

vi. Beheer van vlottende activa.

vii. Dividend beslissingen.

viii. Selectie van de juiste financieringsbron.

ix. Zorgen voor een correct gebruik en toewijzing van ingezamelde middelen.

4. Human Resource Management :

Dit omvat het plannen, organiseren en controleren van de inkoop, ontwikkeling, compensatie en onderhoud van human resources in een onderneming.

Het bestaat uit de volgende gebieden:

ik. Personeelsplanning.

ii. Werving en selectie.

iii. Functieanalyse.

iv. Training en ontwikkeling van de mankracht.

v. Beoordeling van de prestaties.

vi. Compensatie en promotie.

vii. Welzijn van medewerkers.

viii. Onderhoud van personeelsdossier.


Functionele managementgebieden - 15 belangrijke functionele managementgebieden

Het bedrijf heeft een breed en dynamisch gebied. Daarin worden alle belangrijke onderdelen zoals handel, handel, industrie en aanverwante diensten opgenomen. Om de taken met betrekking tot deze belangrijke onderdelen uit te voeren, zijn er verschillende segmenten die de functionele gebieden worden genoemd. Deze gebieden of respectieve afdelingen voeren hun taak uit onder leiding van functioneel manager of een zakenman. De verschillende gebieden worden beheerd en georganiseerd als kleine segmenten of afdelingen.

De verschillende functionele gebieden vermelden hier kort:

1. Productiebeheer :

Productie is een belangrijk en specifiek onderdeel van het hele bedrijf. Het voert alle managementfuncties uit, zoals planning, besluitvorming, organisatie, coördinatie, regie en controle voor het productie- en productieproces bij elke zorg. Het is bedoeld om productplanning, installatie-indeling te bepalen en voor te bereiden, de productiesystemen, de behoefte aan grondstoffen, apparatuur, machines en verschillende infrastructurele voorzieningen te selecteren. Het heeft de belangrijkste onderdelen zoals productplanning, productnormen en -normen, productieproces, werkprestaties en onderzoek en ontwikkeling enz.

2. Kostenbeheer :

Kostenbeheer is gericht op het verzamelen, evalueren, analyseren, verantwoorden en classificeren van de uitgaven met betrekking tot de activiteiten van de onderneming. Het gaat om het beheren, organiseren, coördineren en beheersen van alle directe en indirecte componenten van de kosten van verschillende taken. Het omvat verschillende aspecten, met name de elementen kosten, kostenraming, kostenberekening, kostenstructuur en variatie tussen geschatte kosten en werkelijke kosten enz.

3. Boekhoudbeheer :

Accounting management is ook een belangrijk onderdeel van functioneel management. Het omvat de systemen, procedures, documenten en gegevens betreffende financieel beheer en kostenbeheer, enz. Het heeft tot doel de rekeningen, gegevens, overzichten en andere informatieve documenten te beheren en bij te houden die op dit boekhoudgebied worden gebruikt.

4. Financieel beheer :

Volgens Boward en Upton: 'Financieel management is de toepassing van planning en controle van de financiële functies'. Het behandelt verschillende financiële aspecten en kwesties. Financieel management is een onmisbaar orgaan en heeft een breed scala aan bedrijfsmanagement. Het is meer analytisch en minder beschrijvend. Het helpt het topmanagement bij het bepalen van beleid en plannen, evenals bij het nemen van beslissingen. Tegenwoordig worden de bedrijfsprestaties gemeten op basis van financiële resultaten.

5. Kantoorbeheer :

Kantoorbeheer is een spil en een centraal punt van het bedrijfsbeheer. In feite zijn alle activiteiten, prestaties, richtingen en beleidsimplementatie gericht en gecontroleerd over dit focuspunt. Het beheert en onderhoudt alle records en accounts die relevant zijn voor verschillende secties en afdelingen van het concern.

6. Personeelsmanagement :

Personeelsmanagement houdt zich meer bezig met de verschillende aspecten van menselijke relaties en gedrag. Het vervult verschillende rollen, zoals beleidsbepaling, planning, organisatie, regie, besluitvorming, motivatie en controle die zich meer bezighouden met het menselijk vermogen en menselijk gedrag.

Het voert ook verschillende taken uit zoals werving, selectie, lonen en salarisbepaling, training, promotie degradatie, gezondheid, welzijn en klachtenregistratie etc.

7. Marketingbeheer :

Volgens Stanton: 'Marketing is een totaalsysteem van op elkaar inwerkende bedrijfsactiviteiten die zijn ontworpen om te plannen, prijzen te promoten en te distribueren. Er zijn verschillende functies zoals productplanning, standaardisatie, inkoop, opslag, logistiek, detailhandel, prijsstelling, promotie, persoonlijke verkoop, inkoop en verkoop en marktsegmentatie die worden uitgevoerd in het marketingmanagementscenario.

8. Verkoopmanagement :

Verkoopmanagement omvat de werving van verkoopmedewerkers, hun selectie en training, hun toezicht op werk en motivatie voor werk en de evaluatie van de uitvoering van werk.

Verkoopbeheer is ook een belangrijk onderdeel van het bedrijfsleven en voert alle personeelsfuncties uit. Het beoogt verkoopplannen, beleid en programma's te formuleren en eenvoudige en effectieve verkoopprocedures te bepalen. Het beheert en ontwikkelt ook verkooppromotie en reclametaken, enz. Het is ook een specifiek onderdeel van marketingbeheer.

9. Advertentiebeheer :

Adverteren is elke vorm van betaalde niet-persoonlijke presentatie van ideeën, goederen of diensten met het doel om mensen te laten kopen. Volgens Sheldon: 'Reclame is een bedrijf, dat door middel van de gedrukte woorden verkoop verkoopt of helpt, reputatie opbouwt en goodwill bevordert.'

Het heeft tot doel nieuwe producten te introduceren, productacceptatie te verbeteren en nieuwe klanten te creëren enz. Het benadrukt en beïnvloedt de koopbeslissing en krijgt publieke inspraak bij de verkoop van de producten.

10. Communicatiebeheer :

Volgens Newman en de zomer: 'Communicatie is een uitwisseling van feiten, ideeën, meningen of emoties van de ene persoon naar de andere.' In elke bedrijfsorganisatie wordt informatie gebruikt voor het maken en implementeren van verschillende doelen en beleid voor het behalen van organisatiedoelstellingen.

Het communicatiebeheer organiseert een wederzijds proces om betrouwbaardere en geïntegreerde relaties te leggen, plannen en beleid te bepalen, goede beslissingen te nemen, coördinatie te voeren en motiverende aspecten te ontwikkelen binnen verschillende multidimensionale structuren in de bedrijfsorganisatie.

11. Public Relation Management :

Het doel van public relations is niet om een ​​product te verkopen, maar om een ​​gunstig imago van een bedrijf te produceren en dit waar nodig te verbeteren. Het is een media en heeft een wederzijdse communicatie met de samenleving. Binnen een bedrijfsscenario voert het public relations management taken uit zoals de publiciteit van producten, promotieprogramma's, sociale diensten, gemeenschapsrelaties, adviesfuncties, welzijnsvoorzieningen en civiele zaken enz.

12. Milieubeheer :

Het is ook een belangrijk onderdeel van het zakelijke gebied. It analyse and evaluate different roles of environmental factors and their consequence effects on the working and performance of business concern. The major factors to be considered are consumers' demand, supply of product, price level, level of competition, new technology, Government rules and different demographical aspects etc. It develops and manage various measures and devices to make better environmental situation.

13. Service Management :

According to Philip Kotler – 'A service is any activity or benefit that are being offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. In business concern, the service area is an important and decisional part to raise the customisation, value added aspects, customers' relationship pattern and customers' retention etc. The services can also provide market opportunities, product images, customers' cares and products' reliability etc., in the market.'

14. Quality Management :

Basically the concept of total quality is the notion that excellences is essential in all the functions of business and its allied activities. It aims to manage specialisation, raise the productivity, better work performance, create reliability in product and services, optimum utilise the resources, and raise the level of customers' satisfaction etc.

15. Research and Development Management :

Today it is needful to make some worthwhile coordination and follow the different aspects of changing environment. With the emerging issues like innovations, change environment, technological upgradation, professionalisation, social values, service patterns and new behavioural approaches, there is a need to manage the research investigation and organise the developmental activities at large.

In any business, within the purview of strategical and operational planning, there is a needful area to develop the research and developmental task properly. It aims to make optimum allocation and utilisation of resources, quality maintenance, process control, innovative concepts, cost control, performance measures and time management etc.


Functional Areas of Management

In order to achieve its objectives, a business enterprise performs many functions which may be broadly grouped under the following headings – Production, Marketing, Finance and Personnel. In big business organisations, there are separate departments to look after these functional areas. It may be noted that these functions are inter-dependent and inter-related.

For instance, production department depends upon marketing department to sell its output and marketing department depends upon production department for the products of required quality to satisfy its customers. Thus, there must be proper integration of various functional areas of business to achieve its objectives. This can be achieved by the management of the enterprise by effective planning, organisation, direction and control.

The important functions of a business are briefly discussed below:

1. Finance Function :

It deals with arrangement of sufficient capital for the smooth running of business. It also tries to ensure that there is proper utilisation of resources. It takes many important decisions such as raising capital from various sources of finance, investment of funds in productive ventures, and levels of inventory of various items.

2. Production Function :

It is concerned with transformation of inputs like manpower, materials, machinery, capital, information and energy into specified outputs as demanded by the society. The production department is entrusted with many activities such as production planning and control, quality control, procurement of materials and storage of materials.

3. Marketing Function :

It is concerned with distribution of goods and services produced by production department. A business can perform this function efficiently only if it is able to satisfy the needs of the customers. For this purpose, the marketing department guides the production department in product planning and development. It fixed the prices of various products produced by the business. It promotes the sale of goods through advertisement and sales promotion devices such as distribution of samples and novelty items, holding contests, organising displays and exhibitions, etc.

4. Personnel Function :

This function is concerned with finding suitable employees, giving them training and fixing their remuneration and motivating them. The quality of human resources working in the enterprise is a critical factor in the achievement of business objectives. Therefore, it is necessary that the work-force is highly motivated and satisfied with the remuneration and facilities provided by the business.

5. Purchase Function :

Traditionally, purchasing is considered a part of the production function. But in big organisations, there may be a separate department to perform complicated purchase activities such as inviting tenders, choosing the sources of supply, making transport arrangements and import of raw materials and machines and equipment.

6. Public Relations Function :

Modern business houses want to be in touch with the public and government through their public relations departments. This department organises publicity campaigns to increase the image and goodwill of the business in the society.

7. Legal Function :

In a big organisation, the legal department may be organised to ensure that the business house is abiding by the rules and regulations framed by the government. It also gives advice to the management in case of disputes with the customers, suppliers and even government over various commercial matters.


Functional Areas of Management – Production Management, Marketing Management, Financial Management and Personnel Management

There is a very wide scope of management. The management function varies in accordance of its use. Every organisation have different functional area of management require for planning of activities, organisation of resources, establishment of communication system, leading and motivation of people, and control of operations for the realisation of its goals or objectives.

The various functional areas of management may be classified into the following categories:

1. Production management

2. Marketing management

3. Financial management

4. Personnel management.

Functional Area # 1. Production Management :

Production simply means the creation of utilities, ie, when raw materials are converted into finished products, it is known as creation of utilities.

The main aim of any production system is to produce economically the goods and services required by the customers. In order to achieve this aim, it is essential to plan, organise, direct and control the production system. These activities comprise production management and are put under the charge of a 'production manager'. The production manager should have both the technical and managerial qualifications and skills.

Production management deals with managerial functions related to the design of the production system and operation and control of the production system, ie, production planning and control.

According to Elwood S. Buffa, “Production management deals with decision-making related to production process, so that resulting goods or service is produced according to the specification, in the amounts and by the schedule demanded, and at minimum cost. If accomplishing these objective, production management is associated with two broad areas of activities—the design and control of production system”.

Concept of Production Management :

The basic concept of production management is related with 5P's:

ik. Product:

Production is impossible with the very concept of product. Any produced is to meet the customer specification is terms of performance, quality, quantity reasonable price. In deciding a product, the production manager cannot afford to skip the effect of external factors like technological, economical, legal, social, etc. But internal factors are also important to the considered by the production manager.

ii. Plant:

For the making of a product, plant is required in the form of building and equipment. And like product, this plant should have concern for the level of future demand, what will be performance and reliability of equipment, what will be the safety norms.

iii. Processes:

The process is a sequence of operations and production process is related with those operations which transform the material into finished goods. A process is a series of activities leading to transform one thing to another.

iv. Programmes:

A programme is a schedule of operations arranged in a logical sequence. So in a production programme activities are arranged in series and time to move from one activity to another activity is also determined. Proper time tables are set out for delivery of finished goods. But this can only be possible if proper schedules of purchasing the material, manufacturing of the products are already made.

v. People:

Production is the act which largely depend on people from beginning to end. It is the people who are responsible for the success of the organisation which includes the production department also. All human beings are different in nature, attitude and behaviour. And production manager has to formulate his policies keeping in mind the needs and requirements of the people.

Functions of Production Management :

Production management involves a wide range of activities from the plant location to the packaging of products to be distributed by the marketing department of the enterprise.

Production management has a very wide scope and it includes the following operations:

(1) Design of Product:

It is the top management which determines the product to be produced by the firm. But the designing of the product is the responsibility of the production manager. The product designing deals with form and function. The form design deals with the product's shape and appearance whereas the functional design deals with its working.

(2) Design of Production System:

Production system is the framework within which the conversion if inputs into output occurs. There are three basic kind of production system, namely, process production, job production and intermittent production. The choice of a production system will depend upon the type of product to be produced and the scale of production carried on by the firm. The suitability of the production systems has been defined as the manufacture in production.

(3) Production Planning and Control:

It deals with the determination and regulation of production processes. After the production system has been designed and activated, the production manager is concerned with production planning. He establishes the exact sequence of operation of each individual item, part or assembly and lays down the schedule of its completion. Production planning is followed by production control. Production control is a process by which actual performance is compared with the predetermined standards.

The production manager has to apply to control in these important areas:

(a) Control of inventories,

(b) Control of flow of raw materials into the plant, and

(c) Control of work-in-process.

(4) Selection of Location:

Plant should be located at such place where production and distribution costs are the minimum. Costs which influence the location decision include cost of land, rental value, transportation costs, labour cost, cost of water and power, etc. Other factors which influence the selection of location are – process inputs, process outputs, process requirements. Government policy, availability of site, personal, etc.

(5) Layout of Plant:

The plant layout represents an arrangement of machines and facilities. The plant layout should be efficient to achieve economy and efficiency in operations of the production department. An efficient layout is one that allows materials to move through the necessary operations rapidly and in the most direct way possible.

(6) Selection of Plant Location:

The choice of plant and equipment depends upon:

(a) What is available or what can be made available? That is technological feasibility constraints, and

(b) What is economically reasonable – That is cost constraints.

The quality of output, life of the machine and adaptability of the facilities are also important considerations.

(7) Research and Development:

Research means critical investigation in order to acquire new knowledge. Applied research explores information for the practical problems in mind and thus is directed to achieve immediate solution to practical problems. Development comes after applied research. It involves design and fabrication of new products and the testing their usefulness keeping in view the needs and demands of customers.

Functional Area # 2. Marketing Management :

Marketing management is a business discipline which is focused on the practical application of marketing techniques and the management of a firm's marketing resources and activities. It is an important functional area of business which generates revenues through the sale of goods and services to the customers.

The marketing management process consists of analyzing market opportunities, researching and selecting target markets, and implementing and controlling the marketing efforts. Marketing management is responsible for taking the decisions for the product, price, place and promotion keeping in view the requirements of the business.

Functions of Marketing Management :

The major function of marketing department is to generate revenue for the business by selling want satisfying goods and services to the customers.

In order to achieve this purpose, the marketing manager performs the following functions:

ik. Marketing Research:

Marketing research is the function that links the customer, consumer and public to the marketer through information used to identify and define marketing opportunities and problems, generate, refine, and evaluate marketing actions, monitor marketing performance and improve understanding of marketing as a process.

Marketing research specifies the information required to address these issues, designs the method for collecting information, manages and implements the data collection process.

ii. Product Planning and Development:

A product is something which is offered by a business firm to customers to satisfy their needs. It has great importance in all other areas of marketing management. For instance, marketing research is mainly directed towards knowing the needs of the customers and increasing the sale of the product, storage and transportation activities depend upon the nature of the product. Therefore, it is necessary to plan and develop products which meet the specification of the customers.

iii. Buying and Assembling:

Procurement of raw materials, semi-finished or finished products has gained great importance for the modern industrial and commercial enterprises. Raw materials are purchased for production by the industrial enterprises and finished goods are purchased for resale by the commercial enterprises.

Purchasing is different from assembling. Purchasing involves determination of requirements, finding the sources of supply, planning the order and receiving the goods. But assembling means collection of goods already purchased from different sources at a common point.

iv. Selling:

Selling is providing the customer with the products that they want. Examples- Retail stores and sales people. Sale may take the form of (a) a negotiated sale, and (b) an auction sale. In case of negotiated sale, the terms and conditions between the buyer and the seller are arrived at by bargaining or haggling.

But in case of auction sale, there is no scope for negotiation between the seller and buyer. The buyers assembled at the place of auction and bid against one another for the goods are sale.

v. Financing:

Financing involves getting the money that is necessary to operate a business. Business raise money by selling shares, selling their products and taking out loans. This is the preliminary function. Total budgeting is going to be done while planning for marketing the goods and services.

vi. Prijzen:

Pricing a product is perhaps the most important part of the marketing functions. Pricing a product involves choosing a price where the profit generated from a product would be at its maximum. This is based on the competitors, prices and how much the consumer would want to pay for the product.

Price of a product is influenced by the cost of product and services offered. Profit margin desired, prices faced by the rival firms and government policy, sound pricing policy are an important factor for selling the products to the customers.

vii. Promotion:

Promotion of a product is crucial to a product's success in the market. Efforts to try and convince consumers through communication to buy the product are generally called promotions. Promotion is one of the four elements of marketing mix (product, place, promotion place).

It is the communication link between sellers and buyers for the purpose of influencing, informing or persuading a potential buyer's purchasing decision.

There are three basic objective of promotion.

een. To present information to consumers as well as others.

b. To increase demand.

c. To differentiate product.

viii. Advertising:

Advertising has become an important function of marketing in the competitive world. It helps to spread the message about the product and thus promote its sale. It facilitates creation of a non-personal link between the advertiser and the receivers of the massage. The importance of advertising has increased in the modern era of large scale production and tough competition in the market.

Business firms use several media of advertisement to sell their product. These include newspapers, magazines, radio, television, cinema halls, hoardings, windows displays, etc.

So, these are the eight functions or ways, which is going to be considered by the marketing manager during the decision making process while marketing any product or services.

Functional Area # 3. Financial Management :

Financial management seeks to ensure the right amount and type of funds to business at the right time and at reasonable cost. Financial management means planning, organizing, directing and controlling the financial activities such as procurement of funds and utilisation of funds of the enterprise. It means applying general management principles of financial resources of the enterprise.

The financial manager of an organisation or business enterprise has to manage various aspect of the finance which determines the scope of his duties.

The various functions are discussed below:

(i) Formulation of Objective:

The foremost function of the finance department is the formulation of objective. This objective refers to those activities which are correlated with organisation objectives and helps in the fulfillment of goals of the organisation for the accomplishment of finance department goals, it is necessary to have coordination with other various functional departments.

(ii) Estimation of Capital Requirements:

A finance manager has to make estimation with regards to capital requirements of the company. This will depend upon expected costs and profits and future programmes and policies of a concern. Estimations have to be made in an adequate manner which increases the earning capacity of enterprise.

(iii) Determination of Capital Structure:

Once the estimation has been made, the capital structure have to be decided. This involves short-term and long-term deft equity analysis. This will depend upon the proportion of equity capital a company is possessing and additional funds which have to be raised from outside parties.

(iv) Choice of Sources of Funds:

For additional funds to be procured, a company has many choices like:

(a) Issue of shares and debentures.

(b) Loans to be taken from banks and financial institutions.

(c) Public deposits to be drawn like in form of bonds. Choice of factor will depend upon the relative merits and demerits of each source and period of financing.

(v) Investment of Funds:

The finance manager has to decide to allocate funds into profitable ventures so that there is safety on investment and regular returns is possible. The funds procured from various sources are to be prudently invested in various a sets so as to optimise the return on investment. While investment decision, management should be guided by three important principles-safety, profitability and liquidity.

(vi) Disposal of Surplus:

The net profits decision has to be made by the finance manager.

This can be done in two ways:

(a) Dividend Declaration – It includes identifying the rate of dividends and other benefits like bonus.

(b) Retained Profit – The volume has to be decided which will depend upon expansional, innovational, diversification plans of the company.

(vii) Management of Cash:

Finance manager has to make decisions with regards to cash management. Cash is required for many purposes like payment of wages and salaries, payment of electricity and water bills, payment to creditors, meeting current liabilities, maintenance of enough stock, purchase of raw materials, etc. In order to know the need of cash during different periods, the management should prepare a cash flow statement in advances.

(viii) Financial Controls:

The finance manager has not only to plan, procure and utilize the funds but he also has to exercise control over finances. This can be done through many techniques like ratio analysis, financial forecasting, cost and profit control, etc.

Functional Area # 4. Personnel Management :

Personnel management involves planning, organising, directing and controlling the procurement, development, compensation, maintenance, etc., of the human resources in an enterprise. It consists of various functions for managing the human resource of an organisation.

Edwin B. Flippo has defined Personnel Management as that area of management which deals with planning the activities, maintain and utilising the workforce in the enterprise to help in the achievement of its objectives.

ik. Manpower or Human Resource Planning :

Human resource planning may be defined as a process by which the management ensures the right number of people and the right kinds of people at the right place at the right time doing the right things for which they are best suited for the achievement of organisational objectives.

The process of manpower planning involves:

(1) Forecasting manpower requirements –

een. Work load analysis

b. Work-force analysis

(2) Manpower inventory preparation

(3) Manpower gap Identification

(4) Formulating manpower plans

ii. Recruitment :

Recruitment is the process of identifying the sources for prospective candidates to stimulate there to apply for jobs in the organisation.

It includes seeking and attracting a pool of people from which qualified candidates for job vacancies can be chosen. The process of identification different sources of personnel is known as recruitment. It is a positive process as it attracts suitable applicants who apply for available jobs.

The process of recruitment:

(i) Identifies the different sources of labour supply.

(ii) Assesses their validity.

(iii) Chooses the most suitable source or sources, and

(iv) Invites applicants from the prospective candidate for the vacant jobs. Recruitment is concerned with listing the candidates for consideration of selection to various jobs. It enables the management to select suitable employees for different jobs. Recruitment is done before selection or employment of workers. Recruitment is a positive process of searching the prospective employees and attracting them to apply for vacancies.

iii. Selection :

Selection is the process of choosing the best person for a particular job. It leads to employment of workers. Selection is a negative process it involves rejection of unsuitable candidates. More candidates are rejected than are selected. Selection involves several steps to weed out the unsuitable candidates for the job under consideration. Criteria are laid down at an each stage. Those who do not fulfil these criteria are rejected.

iv. Training and Development :

“Training is the act of increasing the knowledge and skills of an employee for doing a particular job.”

Training refers to the acquisition of knowledge, skills and competencies as a result of the teaching of vocational or practical skills and knowledge that relate to specific useful competencies. Whereas training increases job skills, development shapes attitudes of employees.

Ontwikkeling houdt in alle opzichten de groei van een medewerker in. It denotes the process by which the employees acquire skills and competence to do their present jobs and increase their capabilities for handling higher jobs in the future.

v. Appraisal :

Appraisal refers to the rating or evolution of the worth, merit or effectiveness. Performance appraisal (earlier known as merit rating) implies the formal and systematic evaluation of performance on the job. Almost every large organisation has a formal system of evaluating work performance of its employees because its success depends upon such performance.

Performance refers to the degree of accomplishment of the tasks and it is measured in terms of results. According to Flipo, “Performance appraisal is the systematic, periodic and an impartial rating of an employee's excellence in matters pertaining to his present job and of his potentialities for a better job.”

vi. Compensation and Promotion :

Compensation may be defined as money received in the performance of work, plus the many kind of benefits and services that organisation provide to their employees. 'Money' is included under direct compensation (popularly known as wages, ie, gross pay); while benefits come under indirect compensation, and may consists of life, accident and health insurance, the employer's contribution to retirement, pay for vacation or illness, and employee's required payments for employee welfare as social security.

Promotion means the transfer of an employee to a job that pays more money or one that enjoys some preferred status. A promotion involves reassignment of an employee to a position having higher pay, increased responsibilities, more privileges, increased benefits and greater potential. According to Pigors and Myers “Promotion is the advancement of an employee to a better jobs in terms of greater responsibilities, more prestige of status, greater skill, and especially higher scale of pay or salary.”

vii. Personnel Records and Research:

Personnel department maintains the personnel records of the employees working in the enterprise. It keeps full records about their training, achievements, transfer, promotions, etc. It also preserves many other records relating to the behaviour of personnel like absenteeism and labour turnover and the personnel programmes and policies of organisation. Also the research upon the various functions of personnel is necessary for managing the personnel of organisation with the changing environment.


Functional Areas of Management – Quick Notes

1. Production Management:

Production or operations management is the area of management so as to produce the products and services. There products and services should be available in right quality and quality, at the right time, and at the right cost.

It consists of the following activities:

ik. Designing the product.

ii. Location and layout of plant and buildings.

iii. Purchase and storage of materials.

iv. Planning and control of factory operations.

v. Repairs and maintenance.

vi. Inventory control and quality control.

vii. Research and development etc.

2. Marketing Management:

Marketing management includes the identification of consumer's needs and supplying them the products and services which can satisfy those needs.

It includes the following activities:

ik. Marketing research to determine the needs and expectations of consumers.

ii. Planning and developing suitable products.

iii. Fixation of appropriate prices.

iv. Selection the right channels of distribution, and

v. Promotional activities through advertising and salesmanship to communicate with the customers.

3. Financial Management:

Financial management ensures the flow of funds in the business with suitable and fruitful financial policies.

It involves the following activities:

ik. Estimating the volume of funds required for business.

ii. Determining the appropriate sources of funds.

iii. Raising the required funds at the right time.

iv. Ensuring proper utilization and allocation of raised funds so as to maintain safety and liquidity of funds.

v. Administration of earnings.

4. Personnel Management :

Personnel management involves planning, organizing, staffing, directing and controlling the procurement, development, compensation, maintenance etc of the human resources in an organization.

It comprises the following activities:

ik. Manpower planning.

ii. Recruitment & selection.

iii. Training and development.

iv. Placement and induction.

v. Appraisal.

vi. Compensation and promotion.

vii. Employee services and benefits.

viii. Personnel records and research etc.


Functional Areas of Management – Explained

1. Functions of Production management;

2. Functions of Marketing management;

3. Functions of Financial management; en

4. Functions of Personnel management.

Some management experts have also talked of 'Information and Administration Management', 'Accounting Management', and 'Research and Development Management' as forming part of the functional area of management. But these are at best subsidiary parts of one or the other of the four main areas of management.

1. Functions of 'Production Management' :

A business unit is established for production and distribution of goods and/or services. Production management refers to planning, organization, direction, coordination and control of the production function in such a way that the desired goods or services could be produced at the right time, in right quantity and at the right cost.

Production management involves the following activities:

(a) Developing the product service;

(b) Establishment of proper organization structure;

(c) Selection of personnel;

(d) Management of purchase, storage and transportation of raw materials; en

(e) Ensuring effective production control.

2. Functions of 'Marketing Management' :

In the modern world, marketing function is becoming more and more complex. This is because, first, the market today is the buyers' market. The needs, desires, buying capacities and habits of buyers need to be carefully studied to draw them to patronizing a particular product or service. If they are long habituated to using any other product or service, it becomes necessary to wean them away by convincing them how they stand to benefit if they switched to using the product or service offered by the organization.

Remember, how a TV manufacturer highlights the qualities of his product by calling the competing TVs as dabba. Or, how the manufacturer of a washing powder shows a woman washing two shirts, one using the advertised powder and the other—a rival powder, and demonstrating to friends how the advertised powder washes better.

Secondly, the market today is no longer localized. It extends to far-flung areas, even foreign lands. This involves problems of transportation, difficulties in securing payments, advertising in multiple languages, and tackling export and import procedures. Thirdly, there is increasing competition from local as well as foreign producers.

The marketing function comprises the following activities:

1. Assessing consumer demand;

2. Setting up facility to produce goods and/or services;

3. Ensuring adequacy of finance, depending on production costs and length of time-interval between production and sales;

4. Choice of the market, whether high-price top-end or low-price mass market; en

5. Assessing the extent of competition.

3. Functions of 'Financial Management' :

Finance is the life-blood of a business; business operations revolve round finance. In fact, all management decisions are subject to availability, safety and liquidity of financial resource.

The main objectives and functions of financial management are as follows:

(a) To ensure availability of adequate funds for business operations;

(b) To allow sufficient flexibility in financial planning to ensure that funds are available when needed;

(c) To raise and maintain funds at the lowest cost possible;

(d) To ensure adequate liquidity of funds so that the business is never short of liquid cash to pay current liabilities;

(e) To achieve safety of investment as also secure maximum return on investments;

(f) To maintain credit-worthiness and reputation of the organization among creditors, bankers, present and potential shareholders and members of the public; en

(g) To secure to owners (shareholders) a fair return on the capital invested by them.

4. Functions of 'Personnel Management' :

Personnel management is concerned with human resources of an organization. Its functions include procurement, development, provision of compensation, and integration of the personnel to contribute to accomplishment of organizational goals.

The main objectives of personnel management are as follows:

(a) To contribute to welfare of society by creating job opportunities;

(b) To contribute to welfare of individual workers by providing adequate monetary and non-monetary compensation, job-satisfaction, job security, and opportunities for all-round development;

(c) To ensure that various positions in the enterprises are, and continue to be, occupied by competent, contented and effective workers, and they have opportunity to put in their best performance in an atmosphere free from any physical or mental tension; en

(d) To recognize workers' right to form or join labor unions and persuade their leaders to promote self-discipline among workers such that they achieve maximum efficiency and economy in the functioning of organization.


 

Laat Een Reactie Achter