Internationaal Monetair Fonds: doelstelling, functies en financiële structuur

Laten we een diepgaande studie maken van het Internationaal Monetair Fonds: - 1. Doelstellingen van het Internationaal Monetair Fonds 2. Functies van het Internationaal Monetair Fonds 3. Organisatie en beheer van het IMF 4. Financiële structuur van het IMF.

Doelstellingen van het Internationaal Monetair Fonds:

De oorsprong van het IMF gaat terug tot de dagen van internationale chaos van de jaren dertig.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden plannen voor de bouw van een internationale instelling voor de totstandkoming van de monetaire orde overgenomen. Op de Bretton Woods-conferentie in juli 1944 onderhandelden afgevaardigden uit 45 landen over een overeenkomst over de structuur en werking van het internationale monetaire stelsel.

De statuten van het IMF vormden de basis van het internationale monetaire stelsel. Het IMF begon met financiële operaties op 1 maart 1947, hoewel het op 27 december 1945 officieel begon te bestaan, toen 29 landen zijn statuten (zijn charter) ondertekenden. Vandaag (juli 2008) heeft het IMF 185 lidstaten. Vrijwel de hele wereld is van het IMF.

Artikel 1 van de statuten omschrijft 6 doeleinden waarvoor het IMF is opgericht. Ze zijn als onder:

ik. Internationale monetaire samenwerking bevorderen via een permanente instelling.

ii. De uitbreiding en evenwichtige groei van de internationale handel bevorderen en daarmee bijdragen tot de bevordering en instandhouding van hoge niveaus van werkgelegenheid en reëel inkomen en tot de ontwikkeling van de productieve middelen van alle leden als primaire doelstellingen van het economisch beleid.

iii. Om wisselkoersstabiliteit te bevorderen, ordelijke ruilregelingen tussen leden te handhaven en concurrentiële waardevermindering te voorkomen.

iv. Helpen bij het opzetten van een multilateraal betalingssysteem voor lopende transacties tussen leden en bij het opheffen van valutabeperkingen die de groei van de wereldhandel belemmeren.

v. Vertrouwen geven aan leden door de algemene middelen van het Fonds tijdelijk beschikbaar te stellen onder toereikende waarborgen, waardoor zij de mogelijkheid krijgen om onjuiste aanpassingen in hun betalingsbalans te corrigeren.

vi. Overeenkomstig het bovenstaande, om de duur te verkorten en de mate van onevenwichtigheid in de internationale betalingsbalans van leden te verminderen.

Al deze doelstellingen van het IMF kunnen nu worden samengevat. Bevordering van internationale samenwerking; om de expansie en evenwichtige groei van de internationale handel te vergemakkelijken; om uitwisselingsstabiliteit te bevorderen; helpen bij het opzetten van een multilateraal betalingssysteem; zijn algemene middelen ter beschikking stellen van zijn leden die met betalingsbalansen te kampen hebben onder adequate waarborgen; en om de duur te verkorten en de mate van onevenwichtigheid in de internationale betalingsbalans van leden te verminderen.

Functies van het Internationaal Monetair Fonds:

De belangrijkste functie van het IMF is toezicht houden op het internationale monetaire stelsel. Hieruit zijn verschillende functies afgeleid. Deze zijn het verlenen van krediet aan lidstaten te midden van tijdelijke tekorten op de betalingsbalans, toezicht op het monetaire en wisselkoersbeleid van de lidstaten, doen beleidsaanbevelingen.

De belangrijkste functie van het IMF is om tijdelijke financiële steun te bieden aan zijn leden, zodat het 'fundamentele' BOP-evenwicht kan worden gecorrigeerd. Dergelijke kredietverlening is echter onderworpen aan strikte voorwaarden. De conditionaliteit is een direct gevolg van de toezichtfunctie van het IMF op het wisselkoersbeleid of het aanpassingsproces van leden.

Surveillance is het proces waarbij het IMF het wisselkoersbeleid van zijn leden beoordeelt in het kader van een uitgebreide analyse van de algemene economische situatie en de beleidsstrategie van elk lid. Toezicht is gebaseerd op de overtuiging dat een krachtig en consistent binnenlands economisch beleid zal leiden tot stabiele wisselkoersen en een groeiende en welvarende wereldeconomie.

Het Fonds biedt financiële hulp. Het omvat kredieten en leningen aan lidstaten met betalingsbalansproblemen ter ondersteuning van beleid voor aanpassing en hervorming. Het stelt zijn financiële middelen ter beschikking van de lidstaten via verschillende financiële faciliteiten. Het biedt ook concessionele hulp in het kader van zijn armoedebestrijdings- en groeifaciliteit en initiatief voor schuldverlichting. Het heeft besloten om fondsen ter beschikking te stellen om witwassen en terrorisme te bestrijden met het oog op de aanval op het World Trade Center van de VS op 11 september 2001.

Daarnaast wordt ook technische bijstand verleend door het Fonds. Technische bijstand bestaat uit expertise en ondersteuning door het IMF aan zijn leden op verschillende brede gebieden: het ontwerp en de uitvoering van fiscaal en monetair beleid; institutionele opbouw, de afhandeling en boekhouding van transacties met het IMF; het verzamelen en beëindigen van statistische gegevens en opleiding van ambtenaren.

Het handhaven van een stabiele wisselkoers is een andere belangrijke functie van het IMF. Het verbiedt meerdere wisselkoersen. Er zij aan herinnerd dat het IMF, anders dan de Wereldbank, geen ontwikkelingsagentschap is. In plaats van ontwikkelingshulp te bieden, biedt het financiële steun om BOP-problemen aan zijn leden te verhelpen.

Organisatie en beheer van het IMF :

Zoals vele internationale organisaties wordt het IMF geleid door de raad van bestuur, een directie en een internationale staf. Elke lidstaat delegeert een vertegenwoordiger (meestal hoofden van centrale banken of ministers van Financiën) aan de raad van bestuur - de toplink van de commandostructuur. Het komt eenmaal per jaar bijeen en neemt beslissingen over fundamentele zaken zoals het kiezen van nieuwe leden of het wijzigen van quota.

De raad van bestuur is belast met het beheer van dagelijkse beleidsbeslissingen. De raad bestaat uit 24 uitvoerende bestuurders die toezicht houden op de uitvoering van het beleid dat door de regeringen van de lidstaten wordt vastgesteld via de raad van bestuur. Het IMF wordt geleid door de algemeen directeur die door de raad van bestuur wordt gekozen voor een ambtstermijn van vijf jaar.

Rechten en plichten, dwz de machtsverhoudingen in het Fonds worden bepaald door een quotasysteem. Quota's worden vastgesteld bij stemming van de Raad van Bestuur. Quota's of abonnementen weerspiegelen grofweg het belang van leden in de wereldeconomie. Het is het quotum waarop betalingsverplichtingen, kredietfaciliteiten en stemrechten van leden worden bepaald.

Financiële structuur van het IMF :

Het kapitaal of de middelen van het Fonds zijn afkomstig uit twee bronnen, namelijk:

(i) Abonnement of quotum van de aangesloten landen, en

(ii) Leningen.

Elke lidstaat moet een bedrag invoeren dat gelijk is aan zijn quotum. Zodra een land lid wordt van het Fonds, krijgt het een quotum toegewezen. Ten tijde van de oprichting van het IMF bestond het quotum van elk lid uit 25 pct. In goud of 10 pct. Van zijn netto officiële bezit aan goud en Amerikaanse dollars (de laagste). Nu is dit herzien.

De kapitaalinschrijvingen of quota bestaan ​​nu uit 25 pct. In speciale trekkingsrechten (SDR's) of algemeen aanvaarde valuta (zoals de Amerikaanse dollar, euro, de yen of het Britse pond) in plaats van goud en 75 pct. In de eigen valuta van het land . De omvang van het Fonds is gelijk aan de som van de inschrijvingen van leden. De totale quota eind augustus 2008 bedroegen 217, 4 miljard SDR (ongeveer $ 341 miljard)

Het Fonds is gemachtigd om in speciale omstandigheden te lenen als zijn eigen middelen onvoldoende blijken te zijn. Het verkoopt goud aan lidstaten om valutabezeggingen aan te vullen. Het heeft het recht om zelfs van de internationale kapitaalmarkt te lenen. Hoewel de statuten het Fonds toestaan ​​te lenen van de particuliere kapitaalmarkt, heeft het Fonds tot op heden geen dergelijk gebruik gemaakt.

 

Laat Een Reactie Achter