Er zijn verschillende soorten empirische kostenstudies: statistische kostenstudies, studies op basis van vragenlijsten aan bedrijven, technische kostenstudies, studies op basis van de overlevingsmethode '. De meerderheid van de empirische kostenstudies suggereert dat de U-vormige kosten die door de traditionele theorie worden gepostuleerd niet in de echte wereld worden waargenomen

Enkele van de belangrijkste vereisten voor kapitaalbegroting van elke organisatie zijn: (a) Bepaling van kapitaaluitgaven (b) Bepaling van de planningsperiode (c) Selectie van beslissingsregels (d) Verzamelen van gegevens (e) Groei van de organisatie (f) Risico's (g) Onomkeerbaarheid van investeringsbeslissingen

Alles wat u moet weten over de Keynesiaanse theorie van inkomen en werkgelegenheid! Totale uitgaven en economische activiteit : Kortom, uitbreidingen en contracties in economische activiteit, of veranderingen in reële output, worden veroorzaakt door veranderingen in de totale of geaggregeerde uitgaven.

Principes van circulaire stroom van nationaal inkomen! Nationaal inkomen is een stroomconcept omdat het over een tijdsperiode (tijdsduur) wordt gemeten. Circulair / laag inkomen verwijst naar een continue circulaire geldstroom en goederenstroom tussen verschillende economische sectoren. Geldstroom is de totale waarde van goederen en diensten als factorbetaling of als uitgaven voor goederen en diensten

Het onderstaande artikel biedt een compleet overzicht van bedrijfsstrategie en langetermijnplanning. Bedrijfsplanning en strategie : Lange-afstandsplanning en strategieformulering is van recente oorsprong. Sinds het begin van de jaren vijftig hebben enkele grote Amerikaanse bedrijven formele (strategische) bedrijfsplanning geïntroduceerd.

Laten we de kostenfunctie bestuderen. Na het lezen van dit artikel leert u over: 1. Concept van kostenfunctie 2. Belang van kostenfunctie. Concept kostenfunctie : De relatie tussen output en kosten wordt uitgedrukt in termen van kostenfunctie. Door prijzen van inputs in de productiefunctie op te nemen, verkrijgt men de kostenfunctie, omdat de kostenfunctie wordt afgeleid van de productiefunctie

Verband tussen fiscaal beleid en verdringing in handelscyclus! Wanneer een overheid een begrotingstekort heeft en leent om te betalen voor het teveel van hun uitgaven boven de belastinginkomsten die het ontvangt, verandert het gesprek in verdringing. Verdringing vindt plaats wanneer expansief fiscaal beleid ervoor zorgt dat de rentetarieven stijgen, waardoor de particuliere uitgaven, met name investeringen, worden verlaagd

Lees meer over de vergelijking tussen geldloon en reële lonen met arbeid. Wat de arbeider verdient door in een fabriek of kantoor te werken, wordt loon genoemd. De arbeiders krijgen over het algemeen een bepaalde som geld per dag of week, enz. De betaalde hoeveelheid geld wordt het geldloon genoemd.

Marshall heeft de prijs van producten verdeeld in vier tijdsperioden: marktperiode, korte periode, lange periode en seculiere periode. Periode # 1. Marktperiode Prijs: Marktperiode is een zeer korte periode waarin het aanbod wordt vastgesteld, de prijs wordt bepaald door de vraag. De tijdsperiode is een paar dagen of weken waarin het aanbod van een artikel kan worden verhoogd uit een bepaalde voorraad om aan de vraag te voldoen

De volgende punten belichten de vijf belangrijkste factoren die de elasticiteit van het aanbod beïnvloeden. De factoren zijn: 1. Prijs van het goede 2. Waarschijnlijkheid dat de prijs in de toekomst zou veranderen 3. Voorwaarden met betrekking tot de productiekosten 4. Aard van het goed 5. Tijdsduur.

Alles wat u moet weten over de managementscholen. Veel experts en specialisten uit verschillende disciplines hebben verschillende managementbenaderingen gegeven, ook wel managementscholen genoemd. De verschillende benaderingen van de studie van management zijn voorgesteld door specialisten uit verschillende disciplines en worden tegenwoordig managementscholen genoemd

In dit artikel bespreken we: - 1. Betekenis van het monetaire beleid 2. Doelstellingen van het monetaire beleid 3. Ultieme versus tussentijdse doelen 4. Beperkte reikwijdte 5. Rol in ontwikkelingslanden 6. Rol bij het bevorderen van snellere economische groei 7. Doelstellingen. Betekenis van monetair beleid: Het monetaire beleid houdt zich bezig met de veranderingen in het aanbod van geld en krediet

Het rigide vaste wisselkoersbeleid en het vrij flexibele wisselkoersbeleid zijn aan de twee uitersten. Beide extreme beleidsmaatregelen hadden te maken met bepaalde defecten of problemen. In de praktijk hebben de verschillende landen geprobeerd een dergelijk wisselkoersbeleid te voeren dat een zekere mate van inflexibiliteit combineert met een redelijke mate van flexibiliteit

Volgens Sayers is “Bank niet alleen het privilege van geld, maar ook in belangrijke zin geldproducent”. Bank ontvangt deposito's. Bank door vermenigvuldiging van leningen en voorschotten kan haar deposito's vermenigvuldigen. Het proces wordt meervoudige uitbreiding van bankdeposito's genoemd. In

In dit artikel zullen we discussiëren over het Swan-model van interne en externe stabiliteit van een land. Harry G. Johnson heeft gepleit voor het beleid van het wijzigen van uitgaven en het omschakelen van uitgaven voor het aanpassen van de interne vraag en voor het beïnvloeden van een evenwicht in externe rekeningen.

Er zijn verschillende methoden voor loonbetalingen. Lonen worden betaald voor het verrichte werk en dit wordt soms gemeten aan de hand van de gewerkte tijd, dat wil zeggen aan de tijd dat de werknemer in dienst is, en soms aan de hand van de output. Het eerste wordt 'stukloon' genoemd en het laatste 'tijdloon'

Alles wat u moet weten over wat marketingconcept is. Het concept van marketing en zijn invloedrijke rol in de transformatie van de markt, de consument en de Indiase economie wordt steeds meer gevoeld. Het is een doordringend element in het hedendaagse leven van iedereen. Marketing biedt de mogelijkheid om zowel aan de maatschappij als aan een individueel bedrijf bij te dragen

In dit essay bespreken we de economische theorie. Na het lezen van dit essay leer je over: 1. Betekenis van economische theorie 2. Aard van economische theorie 3. Stappen 4. Gebruik 5. Economische theorie en economisch beleid 6. Beperkingen. Inhoud: Essay over de betekenis van economische theorie Essay over de aard van de economische theorie Essay on the Steps of Economic Theory Essay over het gebruik van economische theorie Essay over economische theorie en economisch beleid Essay over de beperkingen van economische theorie Essay # 1

De volgende punten belichten de negen belangrijkste praktische toepassingen van het concept van prijselasticiteit van de vraag. De toepassingen zijn: 1. Effecten van prijsveranderingen op aanvraag 2. Effecten van prijsveranderingen op inkomsten 3. Monopolistische prijzen 4. Prijsdiscriminatie 5. Loononderhandelingen door vakbonden 6

Uit de studie van de essentiële processen van een economie, blijken er enkele fundamentele problemen te ontstaan, ongeacht het type economie. Een economie bestaat vanwege twee basisfeiten: ten eerste zijn menselijke behoeften aan goederen en diensten onbeperkt; en ten tweede zijn productieve middelen om goederen en diensten te produceren schaars.

Laten we een grondige studie van interesse maken. Lees dit artikel voor meer informatie over: 1. Betekenis van rente 2. Definitie van rente 3. Waarom rente wordt betaald of in rekening gebracht 4. Soorten rente 5. Elementen van bruto rente 6. Factoren die de rentevoet beïnvloeden 7. Gronden waarop betaling van rente gerechtvaardigd is 8.

In dit artikel zullen we het hebben over het Accelerated Power Development and Reforms Program (APDRP). Na het lezen van dit artikel leert u over: 1. Inleiding tot Accelerated Power Development and Reforms Program (APDRP) 2. Ultra-Mega Power Projects (UMPP's) 3. Planontwikkeling van waterkrachtpotentieel 4

Een product verwerkt een aantal fasen, zoals van introductie tot groei, volwassenheid en verval. Deze reeks fasen wordt Product Life Cycle (PLC) genoemd. De PLC beïnvloedt de marketingstrategie en marketingmix van een organisatie. Figuur 11 toont de fasen die betrokken zijn bij PLC: De levenscyclusanalyse van een product stelt een organisatie in staat om efficiënt prijsbeleid te voeren met betrekking tot elke fase van het product.

Korte overzichten van het negen theoretische en praktische belang van macro-economie zijn (1) Werking van een economie, (2) Formulering van economisch beleid, (3) Inzicht in macro-economie, (4) Inzicht in en beheersing van economische fluctuaties, (5) Inflatie en deflatie, (6) Studie van nationaal inkomen, (7) Studie van economische ontwikkeling, (8) Prestaties van een economie, en (9) Aard van materieel welzijn

In dit artikel zullen we discussiëren over Bilateral Monopoly. Na het lezen van dit artikel leert u over: 1. Betekenis van bilateraal monopolie 2. Prijs-outputbepaling van bilateraal monopolie. Betekenis van het bilaterale monopolie: Bilateraal monopolie verwijst naar een marktsituatie waarin een enkele producent (monopolist) van een product geconfronteerd wordt met een enkele koper (monopolist) van dat product.

Lijst van enkele van de beroemdste economen ter wereld: - 1. Jean Baptiste Say 2. James Mill 3. Lord Lauderdale 4. John Rae 5. Karl Heinrich Rau 6. John Ramsay Mcculloch 7. Henry Charles Carey 8. Hermann 9. Frederic Bastiat. Beroemde econoom # 1. Jean Baptiste Say (1767-1832): Jean Baptiste Say was een volgeling van de klassieke traditie gebouwd door Smith, Mai dus en Ricardo

De volgende punten markeren de drie belangrijkste theorieën van de bevolking. De theorieën zijn: 1. De Malthusiaanse bevolkingstheorie 2. De optimale theorie van de bevolking 3. De theorie van de demografische transitie. Bevolking: Theorie # 1. De Malthusiaanse bevolkingstheorie : Thomas Robert Malthus verwoordde zijn opvattingen over de bevolking in zijn beroemde boek, Essay on the Principle of Population as it affect the Future Improvement of Society, gepubliceerd in 1798.

Een productiefunctie met constante elasticiteit van substitutie (CES) tussen de ingangen - de CES-productiefunctie zoals deze wordt genoemd - heeft twee belangrijke kenmerken. Ten eerste is het homogeen van graad één. Ten tweede heeft het een constante elasticiteit van substitutie. Productiefuncties die niet over een of beide van deze kenmerken beschikken, behoren niet tot de CES-klasse.

Wisselkoersen worden gebruikt om internationale prijzen van goederen en diensten te vergelijken. Ze worden ook gebruikt om het rendement op in vreemde valuta luidende aandelen en obligaties te vergelijken met het rendement op binnenlandse activa. In de jaren zeventig lag de nadruk op de monetaire benadering van de betalingsbalans

In dit artikel zullen we het hebben over: - 1. Enkele misvattingen over traditionele landbouw 2. Betekenis van traditionele landbouw volgens Schultz 3. Kenmerken 4. Schultz's suggesties voor het transformeren van traditionele landbouw 5. Het transformatieproces 6. Het belang van verworven vaardigheden in transformatie of Agriculture 7