Hieronder volgen de kenmerken van duopolie: ik. Twee producenten of verkopers van een product ii. Perfect identieke of bijna identieke producten iii. Onafhankelijk prijsbeleid gevolgd door beide verkopers of zij kunnen een uniforme prijs overeenkomen iv. Beide verkopers kunnen met elkaar concurreren of met elkaar samenwerken “Duopoly is die situatie van een markt waarop er twee producenten van een product zijn, ofwel perfect identiek of bijna identiek.

In dit artikel bespreken we het rendement en de vorm van de kostenfunctie. Op de lange termijn, als de hoeveelheden van alle door het bedrijf te gebruiken inputs in dezelfde verhouding kunnen worden verhoogd, zouden alleen wij het rendement op schaal verkrijgen. Daarom gaan we er bij de bespreking van rendementen op schaal altijd van uit dat het bedrijf de inputs in een constante (of vaste) verhouding gebruikt

Alles wat u moet weten over de kenmerken van Cooperative Society. Coöperatieve samenleving vorm van organisatie is ontstaan ​​als gevolg van industriële revolutie die leidde tot proliferatie van industriële activiteiten. Dit leidde ook tot het ontstaan ​​van twee verschillende klassen in de samenleving, industrieel en arbeid. Industrië

Hier is een essay over de 'International Development Association (IDA)' voor klasse 11 en 12. Vind paragrafen, lange en korte essays over de 'International Development Association (IDA)' speciaal geschreven voor school- en universiteitsstudenten. Essay over de International Development Association (IDA) Essay Inhoud: Essay over de doelstellingen van IDA Essay over het lidmaatschap en de organisatie van IDA Essay over de kapitaalstructuur van IDA Essay over de criteria voor IDA-assistentie Essay over de Wereldbank en de IDA Essay over de IDA en minder ontwikkelde landen Essay ove

Laten we meer informatie krijgen over de afleiding van de Long Run Average Cost (LAC) -curve. Lange termijn is die periode waarin een bedrijf al zijn invoer kan wijzigen. In feite zijn er op de lange termijn geen vaste ingangen; alle ingangen zijn variabel. Op de lange termijn zijn er dus geen vaste kosten; alle kosten zijn variabel

Laten we een diepgaand onderzoek doen naar het overschot van de consument. Na het lezen van dit artikel leert u over: 1. Concept van het surplus van de consument 2. Meting van het surplus van de consument 3. Beperkingen 4. Belang. Concept van consumentensurplus : Het concept 'consumentensurplus' werd in de literatuur bedacht door A

In dit artikel bespreken we de kosten- en iso-kostenvergelijkingen van een bedrijf. Kostenvergelijkingen van een bedrijf: Kostenvergelijking op korte termijn : Als het bedrijf twee variabele ingangen gebruikt, X en Y, samen met een of meer vaste ingangen, om zijn output te produceren, dan kunnen we zijn totale productiekosten (TC) uitdrukken als: TC = r X X + r Y Y + F (8

In dit artikel zullen we het hebben over: - 1. Betekenis van Security Valuation 2. Factoren die Security Valuation beïnvloeden 3. Graham's benadering van waardering van aandelen 4. Securities Valuation in India. Betekenis van beveiligingswaardering: Waardering van effecten is belangrijk om te beslissen over de portefeuille van een belegger.

Enkele van de belangrijkste theorieën over conjunctuurcycli zijn: 1. Zuivere monetaire theorie 2. Monetaire overinvesteringstheorie 3. Innovatietheorie van Schumpeter 4. Keynes-theorie 5. Samuelsons model van multiplier Accelerator Interaction 6. Theorie van Hicks. Een aantal theorieën zijn van tijd tot tijd ontwikkeld door verschillende economen om het concept van bedrijfscycli te begrijpen.

A. Verdiepingen van kwartielafwijking: 1. Het kan eenvoudig worden berekend en eenvoudig worden begrepen. 2. Het brengt niet veel wiskundige moeilijkheden met zich mee. 3. Aangezien er termen van middelste 50% nodig zijn, is het dus een maat beter dan Bereik en Percentielbereik. 4. Het wordt niet beïnvloed door extreme voorwaarden, aangezien 25% van de bovenste en 25% van de lagere termen worden weggelaten.

Betekenis van elasticiteit van de vraag: De vraag breidt zich respectievelijk uit met een daling of prijsstijging. Deze kwaliteit van de vraag waardoor deze verandert (stijgt of daalt) wanneer de prijs verandert (daalt of stijgt) wordt Elasticiteit van de vraag genoemd. "De elasticiteit (of responsiviteit) van de vraag in een markt is groot of klein naarmate het gevraagde bedrag veel of weinig toeneemt voor een gegeven prijsdaling, en veel of weinig afneemt voor een gegeven prijsstijging"

De mate waarin een factor wordt gecombineerd met de andere factor hangt af van de prijzen van de factor en de bereidheid van de organisatie om geld uit te geven aan factoren. Isokostenlijn vertegenwoordigt de prijs van factoren samen met de hoeveelheid geld die een organisatie bereid is aan factoren uit te geven

Laten we een grondige studie maken van de voor- en nadelen van indirecte belastingen. (A) verdiensten : 1. Brede dekking: De belangrijkste verdienste van een indirecte belasting is dat deze alle inkomensgroepen raakt. Directe belasting, zoals inkomstenbelasting, wordt opgelegd aan personen met een bepaald minimuminkomen

Alles wat u moet weten over retailmarketing. Detailhandel is zo'n intrinsiek onderdeel van ons dagelijks leven geworden dat het vaak als vanzelfsprekend wordt beschouwd. De landen met de grootste economische en sociale vooruitgang zijn degenen met een sterke retailsector. Waarom is detailhandel zo'n populaire manier van zakendoen geworden

Enkele voordelen van geld zijn: Geld neemt een unieke positie in in een moderne kapitalistische economie. Bij afwezigheid zou het hele welvarende economische leven instorten als een pak kaarten. De voordelen of toepassingen van geld kunnen het best worden begrepen door het systeem te overwegen waarin geld afwezig is

Gebruik van statistiek in economie: oorsprong, betekenis en andere details! Oorsprong en ontwikkeling van statistieken: Tegenwoordig wordt statistiek of meer specifiek statistische methode op grote schaal gebruikt in bijna alle fasen van het menselijk streven. In de oudheid ging het om de aangelegenheden van de staat, zoals het verzamelen van informatie (of gegevens) over bevolking en eigendom of rijkdom van de staat om politieke doeleinden van heersers te ondermijnen

Lees dit artikel om meer te weten te komen over de betekenis, instrumenten en beperkingen van het monetaire beleid in een moderne welvaartsstaat. Betekenis: Macro-economisch beleid is een zeer cruciale rol gaan spelen als beleidsinstrument in een moderne verzorgingsstaat. Het beoogt de gewenste kosten voor inkomen en werkgelegenheid in de economie te bewerkstelligen

Hier is een essay over 'Lonen' voor klasse 9, 10, 11 en 12. Vind paragrafen, lange en korte essays over 'Lonen' speciaal geschreven voor school- en universiteitsstudenten in het Hindi. Essay over lonen Essay Inhoud: मजदूरी की परिभाषाएँ (Definitie van lonen) मजदूरी के प्रकार (soorten lonen) वास्तविक मजदूरी को निर्धारित करने वाले तत्व (Factoren die de reële lonen bepalen) सामूहिक सौदेबाजी एवं मजदूरी (Collectieve onderhandelingen en lonen) मजदूरी में भिन्नता (Verschil in lonen) Essay # 1. मजदूरी की परिभाषाएँ ( Definitie van lonen): मजदूरी वह पुरस्कार है जो उन श्रमिकों को दिया जाता

De volgende punten belichten de zeven hoofddoelstellingen van een bedrijf. De doelstellingen zijn: 1. Winstmaximalisatie 2. Meerdere doelstellingen 3. Marrisgroeimaximalisatie 4. Baumol's S ales-maximalisatie 5. Outputmaximalisatie 6. Beveiligingswinsten 7. Tevredenheidsmaximalisatie. Bedrijfsfirma: doelstelling # 1

Laten we de theorie van de productiefunctie bestuderen. Na het lezen van dit artikel leert u over: 1. Concept van de functie van de theorie van de productie 2. Het belang van de functie van de theorie van de productie. Concept van de theorie van de productiefunctie: De theorie van productie en kosten (kostenfunctie is afgeleid van de productiefunctie) staat centraal in het economisch beheer van de onderneming

Sylos-Labini ontwikkelde een model van limietprijzen op basis van schaalbarrières voor toegang. Zijn model is onhandig, vanwege de onnodig stringente veronderstellingen en het gebruik van rekenkundige voorbeelden. Zijn analyse van de schaalvoordelen is echter grondiger dan die van Bain. Hij benadrukte de determinanten van de limietprijs en besprak hun implicaties, waarmee hij de basis legde voor het meer algemene model van Modigliani om prijzen te voorkomen.

Laten we de bedrijfseconomie grondig bestuderen. Lees dit artikel voor meer informatie over: - 1. Definitie van bedrijfseconomie 2. Kenmerken van bedrijfseconomie 3. Toepassingsgebied. Definitie van bedrijfseconomie: De economische leer is dus een abstracte theorievorming die weinig verband houdt met het bedrijfsleven

Laten we een diepgaande studie maken van de fundamentele macro-economische identiteit voor een open economie. De macro-economische identiteit voor een open economie met overheidssector is Y = E = C + I + G + XM In een open economie met overheid is de totale inkoop van het reële bbp dat Totale aankoop - C + I + G + (XM)… (1) waarbij (X - M) de handelsbalans of de netto-uitvoer is. D

Zoals we in het huidige scenario weten, zijn wensen en verlangens van mensen onbegrensd geworden en zijn de middelen om die verlangens te vervullen beperkt. Daarom moeten ondernemers de meest wenselijke goederen selecteren die met beschikbare middelen en technologie kunnen worden geproduceerd. Aan de andere kant, als de bronnen in onbeperkte hoeveelheden beschikbaar zouden zijn geweest, zouden sommige bronnen ongebruikt zijn gebleven

Een ander belangrijk concept van elasticiteit van de vraag is de inkomenselasticiteit van de vraag. Inkomenselasticiteit van de vraag toont de mate van responsiviteit van de gevraagde hoeveelheid van een goed tot een kleine verandering in inkomen van consumenten. De mate van responsiviteit van de gevraagde hoeveelheid op een verandering in inkomen wordt gemeten door de evenredige verandering in gevraagde hoeveelheid te delen door de evenredige verandering in inkomen

In dit artikel zullen we discussiëren over het korte en lange termijn evenwicht van het bedrijf. Evenwichtsevenwicht van de onderneming : De korte termijn is een periode waarin het bedrijf zijn productie kan variëren door de variabele productiefactoren te wijzigen om maximale winst te maken of minimale verliezen te lijden.

Laten we een diepgaande studie maken van de economieën en nadelen van productieschaal. Economies of Scale of Production : De term productieschaal verwijst naar de grootte van een onderneming. Een klein bedrijf levert een lagere output dan een groot bedrijf. Dit komt omdat in de kleine onderneming een kleinere hoeveelheid middelen wordt gecombineerd, terwijl in de grotere hoeveelheid middelen van een grote onderneming enorme financiële middelen en moderne technologieën worden gebruikt om grotere output te verkrijgen. A

(i) Goed Gemiddeld moet gebaseerd zijn op alle observaties: Alleen die gemiddelden, waarbij alle gegevens worden gebruikt, geven het beste resultaat, terwijl de gemiddelden die minder gegevens gebruiken niet representatief zijn voor de hele groep. (ii) Het goede gemiddelde mag niet onnodig worden beïnvloed door extreme waarde: Geen enkele term mag het gemiddelde te veel beïnvloeden.

Het onderstaande artikel biedt snelle opmerkingen over de efficiëntie van een concurrerende markt. We hebben gezien dat prijscontroles leiden tot een verlies van deadweight wanneer de overheid wil dat een prijs onder de marktclearing-prijs zou liggen, economische efficiëntie wordt verminderd. Het betekent niet dat zo'n beleid slecht is; het kan doelen bereiken die beleidsmakers en het publiek belangrijk vinden.

ik. Prijsconcurrentie: Bestaat wanneer marketeers voltooien op basis van prijs. In prijsconcurrentie ontwikkelen de marketeers verschillende prijsstrategieën om de concurrentie te verslaan. Ze stellen doorgaans eenzelfde of lage prijs van een product vast dan die van de concurrenten om het marktaandeel te winnen.